پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶

خلاصه آمار حمل و نقل

 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا 30 بهمن  ماه  1395
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2612060
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
2498695
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
113365
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
51941
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
34
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
3979
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
916
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
15
 
 
 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1394
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2137207
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
1798709
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
115494
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
3658
5
میزان تخلیه نفتی
تن
3658
6
میزان بارگیری نفتی
تن
47
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4517
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
789
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
57