جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

خلاصه آمار حمل و نقل

 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایا ن مرداد  ماه سال  1396
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
813540
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
761059
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
         52481           
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
41889
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
0
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
1928
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
312
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
10
 
 
 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1395
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2794216
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
2671001
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
123215
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
69431
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
67
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4635
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
789
983
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
19