چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

خلاصه آمار حمل و نقل

 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن تا پایان تیر  ماه سال  1396
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
610889
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
572863
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
38026
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی ترانزیتی شناورها
تن
36909
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
0
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
1436
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
236
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
9
 
 
 
آمار حمل و نقل شناورهای بالا و زیر هزار تن  در سال 1395
 
ردیف
شرح
واحد
مقدار
1
میزان تخلیه و بارگیری غیرنفتی شناورها
تن
2794216
2
میزان تخلیه کالای غیرنفتی
تن
2671001
3
میزان بارگیری کالای غیرنفتی
تن
123215
4
میزان تخلیه و بارگیری نفتی  ترانزیتی شناورها
تن
69431
5
میزان تخلیه نفتی
تن
0
6
میزان بارگیری نفتی
تن
67
7
میزان جابجائی کانتینری
TEU
4635
8
تعداد شناورهای غیر نفتی وارده
فروند
789
983
9
تعداد شناورهای نفتی وارده
فروند
19