سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶

تماس با مسئولین

مدیر حسین چراغی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تلفن محل کار :44424503

دور نگار:44424802

پست الکترونیکی :cheragi@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 tizna

بهروز تیزنا

رئیس حراست

تلفن محل کار : 44424803

دورنگار :44427890

پست الکترونیکی : tizna@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ghafarzadeh

احمد غفارزاده

رئیس اداره گارد و انتظامات

تلفن محل کار :44427680

دورنگار :44427860

پست الکترونیکی : ghafarzadeh@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 گلپیرا

سید جلال گل پیرا

معاون اداری و مالی

تلفن محل کار :44424502

دورنگار :44427845

پست الکترونیکی : golpira@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حمیدرضا زمان

رئیس اداره امور اداری

تلفن محل کار :44427120

دورنگار :44427845

پست الکترونیکی : a.mohammadpour@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرخندهکمال فرخنده

رئیس اداره امور مالی

تلفن محل کار :44427845

دورنگار :44427983

پست الکترونیکی : farkhondeh@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نژاداسم

مهرزاد نژاداسم

معاون دریایی و بندری

تلفن محل کار :44424503

دورنگار :44424503

پست الکترونیکی : nezhadesm@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poorhaji  محمد پورحاجی

رئیس اداره امور دریایی

تلفن محل کار :44425539

دورنگار :44424503

پست الکترونیکی : pourhaji@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

علی مرادنیا

رئیس اداره امور بندری

تلفن محل کار :44427960

دورنگار :44424503

پست الکترونیکی : moradniya@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فیض بخشالیاس فیض بخش

رئیس اداره ایمنی و کانال

تلفن محل کار :44992518

دورنگار :44424503

پست الکترونیکی : feizbakhsh@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مجتبی نظریمجتبی نظری

رئیس اداره ترانزیت و سرمایه گذاری

تلفن محل کار :44427782

دورنگار :44424503

پست الکترونیکی : nazari@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عباسی

نوراله عباسی

معاون طرح و توسعه

تلفن محل کار :44427390

دورنگار :44424805

پست الکترونیکی : abbasi@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 محمدعلی محسن پور

رئیس اداره آمار و تبادل الکترونیکی اطلاعات

تلفن محل کار :44427819

دورنگار :44424805

پست الکترونیکی : mohsenpour@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 محمدپور

افشین محمد پور

رئیس اداره آموزش

تلفن محل کار :44427643

دورنگار :44424805

پست الکترونیکی : mohammadpour@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 عباسینوراله عباسی

سرپرست معاونت فنی و نگهداری

تلفن محل کار :44427390

دورنگار :44424805

پست الکترونیکی : abbasi@anzaliport.i 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 علی نظری

علی نظری

رئیس اداره  تعمیرو نگهداری تجهیزات

تلفن محل کار :44427756

دورنگار :44424501

پست الکترونیکی : anazari@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نواری

شهرام نواری

رئیس اداره تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان

تلفن محل کار :44427970

دورنگار :44424501

پست الکترونیکی : navari@anzaliport.ir

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نیک روان

عباس نیک روان

بازرس مدیر عامل در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تلفن محل کار :44992392

دورنگار :44427976

پست الکترونیکی : nikravan@anzaliport.ir


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴