پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶

معرفی امور شرکت ها

معرفی امور شرکتها

 

امور شرکتها بر اساس قانون دریایی  ایران ، آئین نامه های بندرهای ایران و مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری دریایی کشور و  سازمان بنادر و دریا نوردی  درخصوص زمینه فعالیــت های مربوطه به موجب آیین نامه های ذیل اقدام بــه صدور مجوز فعالیت می نماید :

 

1) آیین نامه تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور.

2) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی.

3) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات فنی پشتیبانی کانتینر.

4) آیین نامه صدورمجوز و نحوه فعالیت شرکت های بارشماری  .

5) آیین نامه صدور مجوز ونحوه فعالیت شرکت های تخلیه و بارگیری .

6) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات راهنمایی کشتی ها .

7) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های راهبری  پایانه های بندری کالا .

8) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های آبرسانی

9) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های سوخت رسانی .

10)آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های غواصی .

11)آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری – دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی .

12) آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری – دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی .(لاتین)

 

این قسمت که در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزاری ( استان گیلان  ) اعم از دولتی ،خصوصی و تعاونی فعالیت می نماید عهده دار وظایف زیر می باشد:

جمع آوری مدارک مربوط به تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی .

بررسی مدارک اخذ شده و اظهار نظر در مورد تایید و یا عدم تایید آنها .

بازرسی و نظارت مستمر برفعالیت شرکتهاازطریق بازدید از دفاتر آنها .

صدور مجوز فعالیت اولیه – ثانویه و تمدید مجوز فعالیت شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در استان گیلان  به ثبت  رسیده باشد.

انجام مراحل کار تا صدور پروانه فعالیت و مکاتبه  برای صدور پروانه  از طریق سازمان مرکزی.

اخذگزارش عملکرد سالیانه شرکت ها به همراه مفاصا حساب ارزی – ریالی در ارتباط با بندر  .

پاسخ به مکاتبات سازمان مرکزی – شرکتها و مبادی ذیربط .

اجرای دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه .

همکاری در خصوص سیاستگذاری در امور شرکتها و شرکت در جلسات مربوطه .

ضمنامراجعین محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 44427847–013تماس ویا به آدرس اینترنتی http://aca.pmo.ir مراجعه نمایند.

آدرس امور شرکتها: بندر انزلی ، اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ، ساختمان قدیم ،طبقه دوم ، معاونت دریایی و بندری – امور شرکتها


تاریخ بروزرسانی : ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۱۱