چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

  مخابرات 

کارشناس مسئول مخابرات وارتباطات دریایی: مهران تیمارگون

شماره تماس: 01344992255

 
براساس کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا ( SOLAS  ) هرکشور عضو سازمان جهانی دریانوردی می بایست تاسیسات ساحلی جهت فراهم نمودن خدمات ارتباطات رادیویی با کشتیها ایجاد نماید . سازمان بنادر و دریانوردی نیز با توجه به این مهم و همچنین بر اساس بند 6 از ماده سوم آئین نامه سازمان که اداره شبکه های مخابراتی در دریا و خشکی برای تماس با کشتی ها و بنادر تابعه را از وظایف سازمان قرار داده است ، اقدام به ایجاد ایستگاههای ساحلی ارتباطات دریایی با هدف ارتقای ایمنی دریانوردی و انجام وظایف حاکمیتی خویش نموده است. لذا مخابرات دریایی بندرانزلی نیز از بدو تاسیس بندر فعال بوده و براساس الزامات کنوانسیون سولاس نسبت به ارائه خدمات رادیویی ، رادیوتلفنی به کشتیها  اقدام و قبل از تاسیس مرکز کنترل ترافیک دریایی ، عملیات ورود و خروج و پهلودهی کشتی ها را نیز مدیریت نموده است. درسال 1374 نیز تجهیزات رادیویی GMDSS براساس استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی جهت دریافت و ارسال پیام اضطرار DSC از کشتیها در باند فرکانسی MF/HF در بندرانزلی نصب گردید.

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۶

اطلاعات بیشتر :
تجهیزات مخابراتی

 

ردیف

نوع تجهیزات

تعداد

1

VHF- DSC

 2

2

VHF- DSC

 1

3

VHF Base Radio

 4

4

MF/HF Base Radio

 2  

 5

MF/HF - DSC

 2 

6

NAVTEX RECEIVER

1 

7

PHONE PATHCE

 3

 

 

 فرکانس کاری

 

VHF (کیلو هرتز)

ردیف

کانالهای VTS به ترتیب اولویت

کانا لهای ایستگاه رادیویی به ترتیب اولویت

1

14-13-16

70-18-66-03-02-01-86-25-22-20-16

MF/HF (کیلو هرتز)

فرکانس گیرنده

فرکانس فرستنده

شماره کانال

4086

4378

408

4110

4402

416

6209

6510

604

8262

8780

824

8282

8806

830

 

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

اطلاعات بیشتر :

 

radio


  •    اعلام وضعیت جوی هوا و دریا به طور روزانه در دونوبت به وقت محلی در ساعتهای 0900 صبح و1700 عصر ازطریق   VHFبر روی کانال 67 برای کلیه شناورها  متردد در منطقه
  •      ارسال وضعیت جوی از طریق سیستم پیام کوتاه (SMS)  به شماره همراه کلیه فرماندهان شناورهای صیادی و نمایندگان ارگانهای دریایی
  •      ارائه خدمات رادیویی و رادیوتلفنی درباندهای VHF و HF  MF/به کشتیها                             
  •      دریافت پیام های ایمنی و اضطرار دریایی در باند های VHF و MF/HF از کشتی های مضطر و انجام  اقدامات مربوطه( در صورت نیاز به کمک و اعزام واحدهای  تجسس و نجات  به منطقه و...)
  •      دریافت ایمیل های اعلام ورودی کشتیها و همچنین ارسال آنها به مسئولین و قسمتهای مربوطه جهت اقدامات بعدی .
  •      همکاری مداوم با اداره ایمنی کانال بعنوان مرکز تجسس و نجات دریایی در خصوص عملیات های مربوط به تجسس و نجات دریایی
  •      ارائه خدمات medical advice  (توصیه پزشکی از راه دور )به شناورهای متقاضی بر روی فرکانسهای دریایی

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

اطلاعات بیشتر :
satماهواره های مخابراتی
radarرادار
modelasionمدلاسیون


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۷

اطلاعات بیشتر :

 

شماره تماس و آدرس الکترونیکی ایستگاه ساحلی:

 


تلفن : 44425540 013 دورنگار : 44441303  013  

 

آدرس الکترونیکی: anzaliradio@anzaliport.ir

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۸

اطلاعات بیشتر :
[ ۲۷ دی ۱۳۹۵ ]

 
[ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ]
Form LRIT No ۲: Request for initiation of transition LRIT information
[ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ ]
Form LRIT No ۱: Request for temporarily stop in transition of LRIT information
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
اصول و راهنمای ممیزی مرکز داده سیستم LRIT / می ۲۰۱۲
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
لیست فراهم کنندگان خدمات ارتباطی - می ۲۰۱۲ - ویرایش ۶
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
لیست فراهم کنندگان خدمات ارتباطی - می ۲۰۱۲ - ویرایش ۶
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
مشخصات فنی سیستم LRIT / قسمت دوم - می ۲۰۱۲ - ویرایش ۳
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
مشخصات فنی سیستم LRIT / قسمت اول - می ۲۰۱۲ - ویرایش ۵
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
راهنمای ممیزی و نحوه انطباق با الزامات سیستم LRIT - ژوئن ۲۰۰۹
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
استانداردهای اجرایی سیـستم ردیابی و شناسایی کشتیها از راه دور (LRIT) - می ۲۰۰۸
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
اعمال اصلاحات به کنوانسیون سـولاس و اضافه شـدن سیستم LRIT به فصل ۵ کنوانسیون - می ۲۰۰۶
[ ۳ اسفند ۱۳۹۳ ]
روش اجرایی الزامات مقرره ۱-۱۹ فصل پنجم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (سیستم LRIT)- ویرایش سوم
اداره کل امور دریایی

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۳۵

 شرکت های مجاز به صدور گواهی نامه (SBM)

در راستای اجرای بندهای پنجم، ششم و هفتم از مقرره ۱۵ فصل چهارم کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)  مصوب سال ۱۹۷۴ و اصلاحیه های بعدی آن، دستور العمل تایید فعالیت مرکز ساحلی تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری شناورها در اداره کل امور دریایی تدوین گردیده است.

دستور العمل مذکور در جلسه شماره ۱۵۲۲ مورخ ۱۸ دی ماه ۱۳۸۶ هیات محترم عامل سازمان تصویب گردیده و اجرایی شد. بر اساس الزامات کنوانسیونی صدرالذکر جهت اطمینان از عملکرد تجهیزات رادیویی شناورها می بایست از طرق ذیل اقدام شود.

  •    تجهیزاتبصورت  Duplicate(دارای رزرو) نصب گردد.
  • از خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی در ساحل (Shore Based Maintenance) استفاده شود.
  • امکانات تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی بر روی شناور (نیرو و تجهیزات) میسر گردیده

 در صورتیکه جهت اطمینان از عملکرد تجهیزات از گزینه دوم استفاده شده باشد، شرکت می بایست مورد تایید مرجع دریایی کشور قرار گرفته باشد که در کشور جمهوری اسلامی ایران برای تایید فعالیت این مراکز دستور العمل تایید فعالیت مرکز ساحلی تعمیر و نگهداری تجهیزات رادیویی و کمک ناوبری شناورها تدوین و اجرایی گردیده است. در این دستور العمل مواردی نظیر تجهیزات، دانش فنی و امکانات شرکت مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در صورت مطابقت با دستور العمل گواهینامه احراز صلاحیت تخصصی اجرای الزامات فصل چهارم SOLAS مقرره ۱۵ ، الزامات تعمیر و نگهداری جهت شرکت صادر می گردد و بر این اساس این شرکتها مجاز به صدور گواهینامه Shore Based Maintenance جهت شناورهای  تحت پرچم ج.ا. ایران می گردند. شرکتهای مورد تایید سازمان به شرح ذیل می باشند.

 

جدول
 

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۴۶
[ ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ]

 


 

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۰۷

امروزه استفاده از سرویس ترافیک شناورها در مناطق پر ترافیک دریایی رشد فزاینده ای داشته وبه یک نیاز تبدیل شده است. با توجه به پیشرفت فناوری ونیاز به دریافت اطلاعات بصورت لحظه ای به منظور هماهنگی در تردد شناورها ومسائلی از قبیل امنیت وایمنی دریانوردی ، نجات جان افراد در سوانح دریایی و حفاظت زیست محیطی استفاده از این سرویس را ضروری می نماید.

بهره گیری از سیستم های نوین نرم افزاری و سخت افزاری به منظور اعمال نظارت وهدایت ایمن ودقیق واحدهای شناورولحاظ نمودن قوانین بین المللی دریانوردی سرویس ترافیک دریایی نامیده   می شود .

                                                           


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۸

اطلاعات بیشتر :

برنامه ریزی، کنترل ونظارت بر تردد شناورها

تامین ایمنی دریانوردی وامنیت  دریایی منطقه تحت پوشش

همکاری در امداد رسانی به شناورهای مضطر در منطقه                                                   

 نظارت دقیق بر اجرای قوانین محلی وبین المللی

بهره گیری از رادار در هنگام نامساعد بودن هوا  برای هدایت ایمن کشتیها

                                                               

نظارت وکنترل تردد کشتیهای تجاری وارده به بندر یکی از مهمترین عملکرد های سرویس ترا فیک دریایی میباشد که ارتباط مستقیم با افزایش کارائی ، حجم عملیات ودرآمد بندردارد پس از ورود کشتی به منطقه تحت پوشش VTS بر اساس دستور العمل ، بسوی لنگرگاه اعلام شده از سوی مرکز کنترل ترافیک دریایی حرکت وپس از لنگراندازی در نقطه مشخص شده ، اتمام عملیات لنگراندازی را اعلام نموده و توسط افسران کنترل ترافیک در گارد محافظ رادار ثبت میگردند.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۹

اطلاعات بیشتر :

سنسورها :

-     رادار باندX

  -  AIS

-     جهت یاب رادیویی(DF  )

-     دوربین های مداربسته ( CCTV ) 

-     بویه و سنسور های هواشناسی

تجهیزات عملیاتی :

-     سرور ها (  Redundant Server& Main Server )

-    ایستگاههای اپراتور ( Work Station)

-     سرور هواشناسی (Mateo server)

-     بی سیم های باند VHF

- سرور ضبط و نگهداری اطلاعات ( Archive Server )

       تجهیزات پشتیبان :

-     شبکه تحت سیستم عامل Linux

-     نرم افزار SCADA

-      ژنراتور و UPS

-     ایستگاه تعمیر و نگهداری رادار( RTCM)


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۲۹

اطلاعات بیشتر :