یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶

  قابل توجه کشتیرانی ها

 

نظر به اینکه جهت انجام هر گونه تعمیرات کشتیها درمجاورت اسکله و یا هر گونه توقف جهت انجام تعمیرات، فرمانده کشتی موظف است (به نمایندگی از مالک) تعهداتی را متقبل گردد، لذا مقتضی است منبعد فرم پیوست (دو برگ) قبل از هر گونه اقدامی جهت اخذ مجوز تکمیل گردیده و به اداره کل ارسال گردد. بدیهی است انجام هر گونه اقدامی قبل از تکمیل فرم و صدور مجوز اداره امور دریایی ممنوع بوده و فرمانده شناور پاسخگوی تبعات آن خواهد بود.