جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مشخصات اسکله ها و طول و آبخور مجاز کشتی

  1. طول اسکله های ۱ الی ۹  : ۱۵۰ متر ( حداکثر طول کشتی ۱۵۰ متر با آبخور ۶۰/۴ متر می باشد )

  2. طول اسکله  ۱۰  :  ۱۸۵ متر ( حداکثر طول کشتی ۱۵۰ متر با آبخور ۶۰/۴ متر می باشد )

  3. طول اسکله بندر آستارا : ۱۳۵ متر ( حداکثر طول کشتی ۱۲۰ متر با آبخور ۵۰/۴متر می باشد )

      

      محدوده لنگرگاه برای لنگراندازی کشتیهای تجاری حامل ( GC )

۳۷      ۳۳,۸ N

   ۰۴۹      ۲۶,۳   E

A

 

۳۷     ۳۲,۸ N

۰۴۹      ۲۹,۳ E

B

 

۳۷     ۳۲,۰ N

۰۴۹     ۲۵,۴E

C

 

۳۷    ۳۱,۰ N

۰۴۹    ۲۸,۴ E

D

 

 

 

محدوده لنگرگاه برای لنگراندازی کشتیهای حامل کالای خطرناک ( DG )

37     34.6   N

049       28.3  E

A

 

37     34.1   N

049    29.9   E

B

 

37     33.6   N

049     27.8   E

C

 

37     33.1   N

049    29.4   E

D

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۴۵

اطلاعات بیشتر :