شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۴
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

  

مدیر کل
modir 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
سید علی نعیمی
44424504 - 013

44424505 - 013

  
 
سرپرست حراست
alipour 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
عزت اله محمد علی پور
داخلی: 9208-9209

مستقیم:  44424803

همراه:  09112845420 

 
رئیس اداره گارد و انتظامات
ghaffarzadeh 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
احمد غفارزاده
44427860 - 013
 44424701- 013
داخلی: 9260  
ghafarzadeh@anzaliport.ir
 
 معاون اداری و مالی
rajabi 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
مهرداد رجبی
44424701 - 013
داخلی: 9400
 
رئیس اداره امور مالی
farkhondeh  
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
کمال فرخنده
44424701 - 013
داخلی: 9390
 
رئیس اداره امور اداری
arabani 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حمید عربانی مستقیم

44424701 - 013

داخلی: 9360

مستقیم: 44427390-013
 
سرپرست معاونت دریایی و بندری
 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین چراغی
444224701 - 013
داخلی: 9250   
مستقیم: 44424503-013
cheraghi@anzaliport.ir
 
رئیس اداره امور دریایی
younesi   
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین یونسی
44424701 - 013
داخلی: 9560  
مستقیم: 44422560-013
 
رئیس اداره ایمنی و کانال
mirnabiki 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
 سید محمود میر نبیلی
44424701 - 013
داخلی: 9258  
مستقیم: 44427969-013
 
 
رئیس اداره امور بندری
 sobhi
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین صبحی
44424701 - 013
داخلی: 9280  
مستقیم: 44427960-013
 
رئیس اداره ترانزیت و سرمایه گذاری
nazaree 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
مجتبی نظری
44424701 - 013
داخلی: 9230 
مستقیم: 44427782-013
 
 
معاون طرح و توسعه
  
lame
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
بهروز لامع راد
 
داخلی: 9305
مستقیم: 44427390-013
 
رئیس اداره آمار و انفورماتیک
 abasi
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
نورا... عباسی
44424701 - 013
داخلی: 9354
 
رئیس اداره آموزش
 aarjvand
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین ارجوند
44424701 - 013
داخلی: 9240

arjvand@anzaliport.ir

 

 معاون فنی و نگهداری
almasi  
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
مهران الماسی
44424701 - 013
داخلی: 9341 
مستقیم: 44424501-013

almasi@anzaliport.ir

سرپرست اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات
 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
علی نظری شهربیجاری
44424701 - 013
داخلی: 9318  
مستقیم: 44427756-013
 
رئیس اداره تعمیر و نگهداری تاسیسات
 navari
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
شهرام نواری
44424701- 013
داخلی: 9320 
مستقیم: 44452320-013
 
 
 
 

 

[ Powered By RADCOM ]