چهارشنبه، ۹ مهر ۱۳۹۳
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

  

مدیر کل
 نعیمی
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
سید علی نعیمی
3224504 - 0181

3224505 - 0181

  
 
سرپرست حراست
alipour 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
عزت اله محمد علی پور
داخلی: 2208-2209

مستقیم:  3224803

همراه:  09112845420 

 
رئیس اداره گارد و انتظامات
ghaffarzadeh 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
احمد غفارزاده
3227860 - 0181
3224701- 0181
داخلی: 2260  
ghafarzadeh@anzaliport.ir
 
 معاون اداری و مالی
rajabi 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
مهرداد رجبی
3224701 - 0181
داخلی: 2400
 
رئیس اداره امور مالی
farkhondeh  
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
کمال فرخنده
3224701 - 0181
داخلی: 2390
 
رئیس اداره امور اداری
عبدنیاری 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
فرهاد عبدنیاری

3224701 - 0181

داخلی: 2360

مستقیم: 3227390-0181
 
سرپرست معاونت دریایی و بندری
 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین چراغی
3224701 - 0181
داخلی: 2250   
مستقیم: 3224503-0181
cheraghi@anzaliport.ir
 
رئیس اداره امور دریایی
younesi   
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین یونسی
3224701 - 0181
داخلی: 2560  
مستقیم: 3292560-0181
 
رئیس اداره ایمنی و کانال
mirnabiki 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
 سید محمود میر نبیلی
3224701 - 0181
داخلی: 2258  
مستقیم: 3227969-0181
 
 
رئیس اداره امور بندری
 sobhi
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین صبحی
3224701 - 0181
داخلی: 2280  
مستقیم: 3227960-0181
 
رئیس اداره ترانزیت و سرمایه گذاری
nazaree 
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
مجتبی نظری
3224701 - 0181
داخلی: 2230 
مستقیم: 3227782-0181
 
 
معاون طرح و توسعه
pourhaji  
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
محمد پور حاجی
3224701 - 0181
داخلی: 2501
مستقیم: 3224805-0181
pourhaji@anzaliport.ir
 
رئیس اداره آمار و انفورماتیک
 abasi
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
نورا... عباسی
3224701 - 0181
داخلی: 2354
 
رئیس اداره آموزش
 aarjvand
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
حسین ارجوند
3224701 - 0181
داخلی: 2240

arjvand@anzaliport.ir

 

 معاون فنی و نگهداری
almasi  
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
مهران الماسی
3224701 - 0181
داخلی: 2341 
مستقیم: 3224501-0181

almasi@anzaliport.ir

رئیس اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات
 amraji
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
محمد حسین حسن امرجی
3224701 - 0181
داخلی: 2318  
مستقیم: 3227756-0181
 
رئیس اداره تعمیر و نگهداری تاسیسات
 navari
نام و نام خانوادگی
تلفن
آدرس الکترونیکی
شهرام نواری
3224701- 0181
داخلی: 2320 
مستقیم: 3292320-0181
 
 
 
 

 

[ Powered By RADCOM ]