سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

* پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و انجام اقدامات لازم در جهت صدور احکام پرسنلی از قبیل : ترفیع - ارتقاء گروه - انتقال - انتصاب انفصال مرخصی معذوریت و غیره با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه نگهداری آمار پرسنلی بندر طبق آخرین وضعیت سازمانی و سایر اطلاعات مورد لزوم .

* نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری

* تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و کارتهای مربوطه

* ایجاد و حفاظت و توسعه و نظارت مناطق درختکاری و فضای سبز بندر


 

  



  



                                                                                 

فرم نظر سنجی و تکریم ارباب رجوع

1- آیا روندی اداری برای کار شما دراین اداره کل وجود داشت ؟
2- زمان لازم برای انجام امور کار شما مناسب بود؟
3- کارکنان در هرمرحله از گردش کاری شما حضور داشتند ؟
4- کارکنان بندر از شما تقاضای غیر معمول (درخواست پول یا انتظار انجام کارشخصی)داشتند؟
5- افرادی غیر از کارکنان این اداره کل ( نیروهای مستقر در محوطه ها و دربها ، رانندگان تجهیزات و...) از شما تقاضای غیر معمول داشتند ؟
__________________________________________________________________________________
محل مراجعه شما :
1-اموربندری :
2- امور دریائی :
3- بازاریابی و سرمایه گذاری:
4- امور دریانوردان :
5- فنی و مهندسی :
6- امور اداری :
7- آموزش
8- گارد بندر
9- حراست بندر
10- حقوقی