پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶

تقویم آزمونهای دریانوردی سال 13995

 

   
 

 

برنامه آزمون فروردین ماه

 

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی) GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

ملوان صیاد درجه1و2

کاربر درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

22/01/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضیح :

آزمون های کتبی رشته عرشه وفنی در ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

  آزمون های شفاهی رشته عرشه و فنی در ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

درصورت تغییر در برنامه های فوق یک هفته قبل از برگزاری آزمون به داوطلبین اعلام خواهد شد.

 

تهیه کننده :محمدرضا فلاح(مسئول برگزاری ازمون)                                                       تأیید کننده :سعید ممدوحی(کارشناس مسئول قسمت)

 

 

برنامه آزمون اردیبهشت ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

04/02/95

 

دانش مهندسی عمومی

 

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

 

 

 

 

2-

05/02/95

 

دانش مهندسی تخصصی

 

کارباکالاوتعادل

کارباکالا

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

3-

06/02/95

 

دانش مهندسی برق

 

 

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

 

4-

07/02/95

 

ارشیتکت کشتی وحفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

11/02/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه آزمون خرداد ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم

KW<3000

مهندس دوم

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی/چوبی GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

22/03/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه آزمون تیرماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

01/04/95

 

دانش مهندسی عمومی

 

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

 

 

 

 

2-

02/04/95

 

دانش مهندسی تخصصی

 

کارباکالاوتعادل

کارباکالا

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

3-

05/04/95

 

دانش مهندسی برق

 

 

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

 

4-

06/04/95

 

ارشیتکت کشتی وحفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

12/04/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه آزمون مرداد ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

20/05/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه آزمون شهریورماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

01/06/95

 

دانش مهندسی عمومی

 

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

 

 

 

 

2-

02/06/95

 

دانش مهندسی تخصصی

 

کارباکالاوتعادل

کارباکالا

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

3-

03/06/95

 

دانش مهندسی برق

 

 

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

 

4-

04/06/95

 

ارشیتکت کشتی وحفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

10/06/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آزمون مهرماه

 

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

19/07/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامه آزمون آبان ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<300

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

01/08/95

 

دانش مهندسی عمومی

 

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

 

 

 

 

2-

02/08/95

 

دانش مهندسی تخصصی

 

کارباکالاوتعادل

کارباکالا

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

3-

03/08/95

 

دانش مهندسی برق

 

 

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

 

4-

04/08/95

 

ارشیتکت کشتی وحفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

10/08/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامه آزمون آذر ماه

 

دیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

20/09/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برنامه آزمون دی ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

12/10/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامه آزمون بهمن ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

02/11/95

 

دانش مهندسی عمومی

 

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

ناوبری نقشه

 

 

 

 

2-

03/11/95

 

دانش مهندسی تخصصی

 

کارباکالاوتعادل

کارباکالا

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

3-

04/11/95

 

دانش مهندسی برق

 

 

تعادل وساختمان کشتی

 

 

 

 

 

4-

05/11/95

 

ارشیتکت کشتی وحفاظت محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

10/11/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامه آزمون اسفند ماه

ردیف

تاریخ

کاربرموتورهای دریائی KW<750

مهندس سوم ومهندس دوم زیر

KW<3000

سرمهندس زیر 3000KW

فرمانده ( فلزی / چوبی) GT<500

افسر دوم ( فلزی( GT<500

افسر دوم چوبی زیر500وفلزی زیر150

ناخداوکمک ناخدای  صیادی با طول کمتر از24 متر

کاربر درجه 1و2

ملوان صیاد درجه 1و2

ناخدای زیر 12متر

1-

01/12/95

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضیح :

آزمون های کتبی رشته عرشه وفنی در ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

  آزمون های شفاهی رشته عرشه و فنی در ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

درصورت تغییر در برنامه های فوق یک هفته قبل از برگزاری آزمون به داوطلبین اعلام خواهد شد.

 

تهیه کننده :محمدرضا فلاح(مسئول برگزاری ازمون)                                                                              

  تأیید کننده :سعید ممدوحی(کارشناس مسئول قسمت)