چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

گواهینامه ها

 
راهنمای دریافت گواهینامه قایقران
 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
 • مدرک تحصیلی پنجم ابتدائی( حداقل پنجم ابتدایی یا پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی)
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 10000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
شرایط احراز برای فاقدین هرگونه گواهینامه یا کارت دریانوردی :
طی موفقیت آمیز دوره آموزشی قایقران
شرایط احراز برای دارندگان گواهینامه های فرمانده ، فرمانده شناورهای چوبی و افسر دوم، افسر دوم  شناورهای چوبی  با تناژ GT<500 و ناخدا و کمک ناخدای شناورهای صیادی با طول کمتر از 24 متر:
ارائه کپی گواهینامه شایستگی دریانوردی
 
راهنمای تمدید گواهینامه قایقران
 • ارائه گواهینامه قایقران باطله
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
                                       
راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور گواهینامه در  اداره امتحانات
 • ارائه کپی شناسنامه (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • سه  قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر  
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 10000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
شرایط احراز برای  فاقدین  هرگونه گواهینامه دریانوردی و مدرک تحصیلی مرتبط
 • اصل کپی مدرک تحصیلی ( حداقل پنجم ابتدایی یا پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی)
 • طی موفقیت آمیز دوره ملوان عمومی در کشتیهای با تناژکمتر از 500 تن
 
شرایط احراز برای دارندگان  مدرک تحصیلی دیپلم دریانوردی (رشته عرشه)
ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی دیپلم دریانوردی (عرشه)
 
راهنمای تمدید گواهینامه ملوان عمومی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
ارائه دو سال سابقه دریانوردی تجاری  ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای صدور گواهینامه در  اداره امتحانات
 • ارائه کپی شناسنامه (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • سه  قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر  
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 10000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
1- شرایط احراز برای  فاقدین  هرگونه گواهینامه دریانوردی و مدرک تحصیلی مرتبط
 • اصل کپی مدرک تحصیلی ( حداقل سیکل)
 • طی موفقیت آمیز دوره ملوان عمومی در کشتیهای با تناژ 500 تن یا بیشتر
 
2-شرایط احراز برای دارندگان  مدرک تحصیلی دیپلم دریانوردی (رشته عرشه)
ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی دیپلم دریانوردی (عرشه)
  
راهنمای تمدید گواهینامه ملوان عمومی نامحدود در کشتیهای با تناژ 500 تن و بیشتر
 ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه افسردوم شناورچوبی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • فیش بانکی به مبلغ 95000  ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
شرایط احراز برای  دارندگان گواهینامه ملوان عمومی GT<500
 • کپی مدرک تحصیلی (حداقل سوم راهنمایی)
 • ارائه اصل گواهینامه ملوان عمومی GT<500
 • ارائه شش ماه سابقه دریانوردی
 • ارائه گواهی طی  دوره های  VHF و ایمنی چهارگانه
 • طی موفقیت آمیز دوره افسر دوم شناور چوبی با تناژکمتر از 500 تن
 • موفقیت در آزمونهای شفاهی و کتبی اداره امتحانات
 
راهنمای تمدید گواهینامه افسردوم شناورچوبی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
ویا ارائه طی دوره بازآموزی 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای دریافت گواهینامه افسردوم شناور در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • پنج  قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • هزینه صدور دفترچه شایستگی به مبلغ 115000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 • ارائه گواهی طی دوره های جانبی: ایمنی چهارگانه ،VHF، پیشرفته اطفاءحریق وکمکهای اولیه پزشکی
 • کپی مدرک تحصیلی ( دیپلم )
 
1-شرایط احراز برای  دارندگان گواهینامه ملوان عمومی GT<500
 • خدمات دریایی به مدت 36 ماه یا حداقل 27 ماه خدمات دریایی و 9 ماه تکمیل دفترچه کارآموزی(RECORD BOOK)مورد تایید سازمان
 • طی موفقیت آمیز دوره افسردوم شناور با تناژ کمتر از 500 تن
 • موفقیت در آزمونهای کتبی و  شفاهی
 
2-شرایط احراز برای  دارندگان گواهینامه دریانوردی افسر دوم چوبی GT<500
 • خدمات دریایی به مدت 12 ماه با گواهینامه افسر دوم چوبی کمتر از 500 تن
 • طی موفقیت آمیزدوره تطبیقی افسردوم شناور کمتر از 500 تن
 • موفقیت در آزمونهای کتبی و  شفاهی
 
 3-شرایط احراز برای  فارغ التحصیلان فوق دیپلم دریانوردی (رشته عرشه)
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی (فوق دیپلم دریانوردی رشته عرشه)
 • گذراندن خدمات دریایی مورد نیاز بر روی کشتی با ظرفیت متناسب با گواهینامه مورد تقاضا
 • تکمیل دفترچه کارآموزی در دریا (بغیر از داوطلبان افسردوم کشتی های چوبی) بمدت 6 ماه
* تبصره : خدمات دریایی بر روی کشتیهای چوبی با ضریب 5/0 قابل قبول می باشد.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه فرمانده شناور چوبی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
   مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • هزینه صدور دفترچه شایستگی به مبلغ 95000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 •   ارائه گواهی طی دوره های جانبی : ایمنی چهارگانه و VHF، پیشرفته اطفاءحریق وکمکهای اولیه پزشکی
 
  شرایط احراز برای  دارندگان گواهینامه افسر دوم چوبی کمتر از 500 تن
 • کپی مدرک تحصیلی (دیپلم )
 • ارائه سوابق دریانوردی به مدت 18 ماه
 • اصل گواهینامه افسر دوم چوبی کمتر از 500 تن 
 • طی موفقیت آمیز دوره آموزشی فرمانده شناور چوبی زیر 500تن
 • موفقیت در آزمونهای شفاهی و کتبی
 
راهنمای تمدید گواهینامه فرمانده شناورچوبی در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
 • ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
 • ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 • مؤفقیت در آزمون شفاهی
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت  تشکیل پرونده برای  شرکت در  آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه  (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس 4×3
 • هزینه صدور گواهینامه  شایستگی به مبلغ 95000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
 شرایط احراز برای  دارندگان گواهینامه افسر د وم فلزی زیر 500 تن
 • کپی مدرک تحصیلی (دیپلم )
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • ارائه گواهی طی دوره های جانبی: ایمنی چهارگانه ،GMDSS(ROC)، پیشرفته اطفاءحریق وکمکهای اولیه پزشکی
 • اصل و کپی گواهینامه افسر دوم شناور کمتر از 500 تن
 • سوابق دریانوردی به مدت 18 ماه
 • طی موفقیت آمیز دوره فرمانده شناور کمتر  از 500 تن
 • موفقیت در آزمونهای  کتبی و شفاهی
راهنمای تمدید گواهینامه فرمانده در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
 •  ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانیویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 • مؤفقیت در آزمون شفاهی

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 راهنمای دریافت گواهینامه ملوان عمومی نامحدود در کشتیهای با تناژ 500 تن و بیشتر
  
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول) و صفحه توضیحات در صورت ذکر مطالبی در آن
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس تمام رخ 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر 
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 35000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
1- شرایط احراز برای  فاقدین هر گونه گواهینامه دریانوردی
 • کپی مدرک تحصیلی ( حداقل سیکل )  
 • طی موفقیت آمیز دوره کاربر موتورهای دریایی کمتر از 750 کیلو وات
 • موفقیت در آزمون شفاهی و کتبی 
 
 2- شرایط احراز برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم مکانیک موتورهای دریایی 
 • کپی مدرک تحصیلی ( دیپلم مکانیک دریایی رشته موتور)
 • فیش بانکی به مبلغ 20000  ریال جهت آزمون  اداره امتحانات (شفاهی و کتبی)
 • موفقیت در آزمون شفاهی وکتبی
  
راهنمای تمدید گواهینامه کاربر موتورهای دریایی در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 750 کیلو وات
 • ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
 • ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 • مؤفقیت در آزمون شفاهی
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه  مهندس سوم در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 3000 کیلووات
مدارک لازم حهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس 4×3
 • هزینه صدور دفترچه شایستگی به مبلغ 95000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • ارائه گواهی طی دوره های جانبی (ایمنی چهارگانه،کمکهای اولیه پزشکی،دوره پیشرفته اطفاء حریق )
 
1-شرایط احراز برای دارندگان  گواهینامه کاربر موتورهای دریاییGT<750
 • کپی مدرک تحصیلی دیپلم  و1 سال سابقه
 • اصل گواهینامه کاربر موتورهای دریایی کمتر از 750 کیلووات
 • گذراندن دوره موفقیت آمیز افسر مهندس سوم کمتر از 3000 کیلووات
 • موفقیت در آزمونهای کتبی و شفاهی
 
2- شرایط احراز برای دارندگان  مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته مکانیک موتورهای دریایی
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی فوق دیپلم مکانیک دریایی
 • خدمات دریائی بمدت 6 ماه با تکمیل دفترچه کارآموزی در دریا
 • گواهی طی دوره جانبی (ایمنی چهارگانه،کمکهای اولیه پزشکی،دوره پیشرفته اطفاء حریق )
 • قبولی در آزمونهای کتبی و شفاهی
 
راهنمای تمدید گواهینامه مهندس سوم در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 3000 کیلووات
 •  ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
 • ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 • مؤفقیت در آزمون شفاهی
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه  مهندس دوم در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 3000 کیلووات
 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • هزینه صدور دفترچه شایستگی به مبلغ 125000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
شرایط احراز برای دارندگان گواهینامه مهندس سوم کمتر از 3000 کیلووات
 • ارائه اصل گواهینامه مهندس سوم کمتر از 3000 کیلووات
 • ارائه 12ماه خدمات دریایی روز شمار در سمت مهندس سوم کمتر از 3000 کیلو وات
 • طی موفقیت آمیز  دوره مهندس دوم  کمتراز3000 کیلووات نزدیک به ساحل
 • موفقیت در آزمونهای کتبی وشفاهی
  
راهنمای تمدید گواهینامه مهندس دوم در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 3000 کیلووات
 • ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
 • ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 • مؤفقیت در آزمون شفاهی
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه سرمهندس در کشتیهای با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلووات
  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • هزینه صدور دفترچه شایستگی به مبلغ 35000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
شرایط احراز برای دارندگان گواهینامه شایستگی مهندس دوم کمتر از 3000 کیلووات
پس از اخذ مدارک مهندس دومی، مجموعاً حداقل 24 ماه خدمات دریایی در سمت مسئول   
نگهبانی که از این مدت حداقل شش ماه در سمت مهندسی دوم  انجام وظیفه نموده باشد، یا مجموعاً حداقل 30 ماه در سمت مهندسی مسئول نگهبان انجام وظیفه نموده باشد.
حداقل 12 ماه از خدمات دریایی فوق الذکر می بایست پس از اخذ گواهینامه شایستگی افسرمهندسی دوم انجام گرفته باشد.
کپی گواهینامه شایستگی مهندس دومی کمتر از 3000 کیلووات
 
 
راهنمای تمدید گواهینامه سرمهندس در کشتیهای با ظرفیت ناخالص کمتر از 3000 کیلووات
 • ارائه دو  سال سابقه دریانوردی تجاری ثبت شده در شناسنامه دریانوردی و نامه رسمی از شرکتهای کشتیرانی
 • ویا ارائه طی دوره بازآموزی 
 • مؤفقیت در آزمون شفاهی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  
راهنمای دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه یک ودو
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 
شرایط احراز  
 •   گذراندن دوره موفقیت آمیزدوره ملوان صیاد
 •  خدمات دریانوردی 12 ماهه  - (جهت دریافت گواهینامه ملوان صیاد درجه یک).
 •  هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 15000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه کاربر موتورهای دریایی درجه یک و دو در شناورهای صیادی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • دو قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 
  1-  شرایط احراز برای اخذ گواهینامه کاربر موتورهای دریایی درجه 2  صیادی
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 15000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 • طی موفقیت آمیزدوره کاربر موتورهای دریائی درجه دو
 
  2-  شرایط احراز برای اخذ گواهینامه کاربر موتورهای دریایی درجه 1  صیادی
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 25000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 • خدمات دریایی به مدت یک سال در سمت کاربر موتورهای دریایی درجه 2
 • موفقیت در آزمون شفاهی
 • طی موفقیت آمیزدوره کاربر موتورهای دریائی درجه یک
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناورهای صیادی کمتر از 12 متر-آبهای ساحلی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • سه قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
 
   شرایط احراز :
 • طی موفقیت آمیز دوره آموزشی ناخدای شناور صیادی با طول 12 متر
 • موفقیت در آزمون شفاهی
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 45000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه کمک ناخدای شناورهای صیادی زیر 24 متر-آبهای محدود
 مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات:
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • سه  قطعه عکس 4×3
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 75000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
 
  شرایط احراز
 • ارائه گواهی طی دوره های جانبی ایمنی چهارگانه
 • ارائه گواهینامه ملوان صیاد درجه 1
 • گذراندن دوره موفقیت آمیزکمک ناخدای شناور صیادی زیر 24 متر
 • موفقیت در آزمونهای کتبی و شفاهی اداره امتحانات
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
راهنمای دریافت گواهینامه ناخدای شناور صیادی کمتر از 24 متر- آبهای محدود
مدارک لازم جهت  تشکیل پرونده برای شرکت در آزمون اداره امتحانات
 • کپی شناسنامه (صفحه اول)
 • کپی کارت ملی
 • کپی کارت سلامت پزشکی معتبر
 • ارائه گواهی نامه طی دوره های جانبی ایمنی چهارگانه وVHF
 
  1-شرایط احراز برای دارندگان  فرمانده چوبی کمتر از 500 تن
 • کپی مدارک دریانوردی  فرمانده چوبی کمتر از 500تن تجاری)
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 15000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
* دارندگان گواهینامه های فرمانده چوبی کمتر از 500 تن با ارائه یک سال سابقه دریانوردی می توانند گواهینامه ناخدای صیادی زیر 24 متر دریافت نمایند.
 
  2-شرایط احراز برای دارندگان  کمک ناخدای شناورهای صیادی با طول کمتر از 24متر 
 • کپی مدارک دریانوردی (کارت کمک ناخدایی)
 • خدمات دریایی در سمت کمک ناخدای شناور صیادی با طول 12 متر یا بیشتر به مدت 9 ماه
 • گذراندن دوره موفقیت آمیزناخدای شناور صیادی کمتر از 24 متر – آبهای محدود
 • موفقیت در دو آزمون کتبی و یک آزمون شفاهی
 • هزینه صدور کارت مهارت به مبلغ 105000 ریال به حساب 2176454401004 بانک ملی شعبه بلوار
  


 


تاریخ بروزرسانی : ۸ فروردین ۱۳۹۶ ۰۹:۵۴

اطلاعات بیشتر :