سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵

شناسنامه دریانوردی

   

 

 ·         تعاریف

·         راهنمای دریافت شناسنامه دریانوردی

·          شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه دریانوردی

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت تجدید شناسنامه دریانوردی

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت المثنی شناسنامه  دریانوردی

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ارتقا سمت (درج سمت جدید)

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه دریانوردی با سمت کارمند کشتیرانی (Fleet Staff)

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه دریانوردی برای همراه (Supernumerary)

·         شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامه دریانوردی برای دانشجو (Cadet)

 ·         آدرس و تلفن تماس ما

  تعاریف: 

   • شناسنامۀ دریانوردی ( Seaman book ) :

دفترچه ایست با جلد آبی رنگ که به آن C.D.C ، پاسپورت دریایی و گذرنامۀ دریایی نیز گفته می شود . به همراه داشتن آن جهت انجام سفر دریایی برای فردی که مسافر محسوب نمی گردد ، الزامی است .

  • گواهینامۀ دریانوردی :

الف : گواهینامۀ اصلی : نشان دهندۀ نوع و سطح مهارت اصلی دریانورد بوده و بر دو نوع است .

یا به شکل کارت است مانند کارت گواهینامۀ ملوان عمومی بر روی کشتیهای زیر 500 تن

یا به شکل دفترچه  است که برای افسران صادر می شود مانند

افسر دوم کشتیهای زیر 500 تن .

ب : گواهینامۀ جانبی : نشان دهندۀ آن است که دارندۀ آن دوره های جانبی که پیش نیاز

کسب گواهینامۀ اصلی است را با موفقیت گذرانده است مانند کارت ایمنی چهارگانه .

  • کارت سلامت پزشکی :

داشتن این کارت از الزامات دریانوردی بوده و طی یکسری معاینات پزشکی فقط توسط

پزشکان معتمد سازمان بنادر و دریانوردی صادر می گردد و نشان دهندۀ آن است

که دارندۀ آن حداقل سلامت جسمانی را برای انجام مهارت دریانوردی که داراست ، دارد .

 • صدور :

شناسنامۀ دریانوردی که برای اولین بار صادر می گردد .

 • تمدید :

شناسنامۀ دریانوردی که پس از اتمام اولین دورۀ 5 ساله از زمان صدور ، نیاز به تمدید اعتبار دارد .

 • تجدید :

شناسنامۀ دریانوردی که به یکی از دلایل زیر قابل استفاده نبوده و باید شناسنامۀ دریانوردی جدید به جای آن صادر شود:

ده سال از تاریخ صدور اولیه آن گذشته باشد ( یعنی در گذشته یک بار تمدید شده و دیگر جای تمدید ندارد ) .

صفحات مربوط به خدمات دریایی پر شده و دیگر صفحه ای برای ثبت ورود و خروج ( مهُرخوردن ) ندارد .

به نحوی مخدوش شده که دیگر قابلیت استفاده ندارد ( مانند پارگی و یا سوختگی قسمتی از آن ) .

بدلیل قدیمی بودن عکس الصاقی و عدم انطباق با چهرۀ دریانورد ، مشکل آفرین شده باشد .

تمام سطرهای مربوط به درج سمت در صفحۀ 5  شناسنامۀ دریانوردی تکمیل شده ، و دیگر سطر خالی برای درج سمت جدید ندارد

• المثنی :

 شناسنامۀ دریانوردی که بدلیل سرقت ، به دریا افتادگی ، سوختگی کامل و یا گم شدن، مفقود شده باشد .

• ارتقاء سمت :

 ثبت سمت جدید در صفحۀ 5  شناسنامه دریانوردی .

• کارمند کشتیرانی (Fleet staff ) : 

افراد غیر دریانوردی که فاقد هر گونه گواهینامۀ دریانوردی بوده و بنابر نیاز یکی از خطوط کشتیرانی عازم  مأ موریتهای دریایی  می باشند .

 • همراه ( Supernumerary ) :

همسر و فرزندان دریانورد که به قصد سفر به همراه دریانورد نیاز به شناسنامه دریانوردی دارند .

  • دانشجو ( Cadet ) :

 فردی است که در حال تحصیل در یکی از دانشگاههای معتبر علوم دریایی بوده و قصد سفر دریایی را دارد .

 راهنمای دریافت شناسنامه دریانوردی :

- مدارک تکمیل شده باید حضورا توسط خود متقاضی تحویل بخش صدور شناسنامه دریانوردی گردد.

- چنانچه متقاضی نتواند شخصاً مراجعه نماید می تواند با تکمیل بند وکالت در فرم درخواست و تائید آن در یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی ، فرد دیگری را جهت انجام مراحل اداری به عنوان وکیل خود معرفی نماید .

- حداکثر زمان مراحل انجام کار بر اساس جدول زمان بندی زیر می باشد :

موارد صدور، تجدید و تمدید7 روز

موارد ارتقاء سمت 1 روز

موارد المثنی 2 ماه تمام

    * مدارک مورد نیاز:

توجه :در تمامی موارد درخواست، هر یک ازکپی هابایددربرگهA4 گرفته شود، پشت وروی هرکارت دریک طرفA4 کپی وازبرش دادن کپی هاخودداری گردد،یک نسخه کپی ازمدارک خواسته شده کافی است.

 • شرایط ومدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامۀ دریانوردی :

 شرایط :

با عملیاتی شدن نرم افزار سیستم جامع دریایی در قسمت امتحانات و صدور گواهینامه ای دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان ، تمامی دریانوردان می توانند انواع درخواست های شناسنامه دریانوردی رااز این بندر بنمایند(شامل:صدور،تمدید،تجدید،المثنی،ارتقاءسمت). حتی اگر گواهینامه دریانوردی یا شناسنامه دریانوردی قبلی ایشان صادره از تهران یا سایر بنادر باشد.

 مدارک:

1- یک عدد پوشه معمولی

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ  250000ریال(معادل 25000تومان) به حساب شماره 2176454401004  سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

3- کپی تمام صفحات شناسنامه(سجل) و ارائه اصل آن .

4- کپی کارت گواهینامة دریانوردی ( پشت و رو ) و ارائة اصل آن (منظورکارت ملوانی یاکاربرموتورهای دریایی ویاسایرسمتهامی باشدکه بایدحداقل٣ ماه اعتبارداشته باشد).

5ـ افرادی که بجای کارت گواهینامة دریانوردی دارای دفترچة گواهینامة شایستگی میباشند، از تمام صفحات دفترچة مذکور کپی تهیه  نما یند.(با حداقل 3 ماه اعتبار)

6- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن ( با حداقل 1 ماه اعتبار ) .

7- کپی کارت ایمنی چهارگانه ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن (فقط برای سمت های CADET  و Fleet StaffوDiver)

8-یک  قطعه عکس(4 × 6)  رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک ، یونیفرم ،  کلاه ، کراوات.

-  چنا نچه در چهرة متقاضی علامت خاصی مثل خال ، بریدگی ، سوختگی ، افتادگی پلک ، انحراف چشم و .... وجود داشته باشد عکسها بایدبدون از بین بردن آن علامتِ خاص( بدون فتوشا پ) وکاملآطبیعی وازیک نگاتیو باشند.

9-کپی پاسپورت ( از صفحة عکس دار ) و ارائه اصل آن .

10- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

- فرمهایی که به صورت دستی (با خودکار) تکمیل گردند، پذیرفته نمی شود.

• شرایط ومدارک مورد نیاز جهت تمدید شناسنامه دریانوردی :

شرایط:

تمامی دریانوردانی که اعتبار شناسنامه دریانوردی ایشان منقضی شده و نیاز به تمدید دارد(حتی اگر محل صدور شناسنامه دریانوردی ایشان تهران یا سایر بنادر باشد) می توانند مدارک مورد نیاز را تهیه و ارائه دهند.

مدارک:

1- یک عدد پوشة معمولی

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال(معادل 25000 تومان) به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3- کپی تمام صفحات شناسنامه (سجل) و ارائه اصل آن .

4- کپی کارت گواهینامة دریانوردی ( پشت و رو ) و ارائة اصل آن (منظورکارت ملوانی یاکاربرموتورهای دریایی ویاسایرسمتهامی باشدکه بایدحداقل٣ ماه اعتبارداشته باشد).

5ـ افرادی که بجای کارت گواهینامة دریانوردی دارای دفترچة گواهینامة شایستگی میباشند، از تمام صفحات دفترچة مذکور کپی تهیه نما یند.(با حداقل 3 ماه اعتبار)

6- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن ( با حداقل 1 ماه اعتبار ) .

7- کپی کارت ایمنی چهارگانه ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن (فقط برای سمت های CADET و Fleet StaffوDiver)

8- یک قطعه عکس(4 × 6 ) رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک ، یونیفرم ، کلاه ، کراوات.

9- کپی پاسپورت (از صفحه عکس دار) و ارائه اصل آن

10- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

11- ارائه اصل شناسنا مه دریانوردی (Seaman book) .

 •شرایط ومدارک مورد نیاز جهت تجدید شناسنامه دریانوردی

 شرایط :

در تمامی مواردی که محل صدور یا تمدید شناسنامه دریانوردی، بندر انزلی یا تهران یا سایر بنادر باشد، تجدید شناسنامه دریانوردی در بندر انزلی امکان پذیر می باشد.

 مدارک:

1- یک عدد پوشة معمولی ( از تا کردن پوشه خود داری شود ) .

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال(معادل 25000تومان) به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3- کپی تمام صفحات شناسنامه(سجل) و ارائه اصل آن .

4- کپی کارت گواهینامة دریانوردی ( پشت و رو ) و ارائة اصل آن (منظورکارت ملوانی یاکاربرموتورهای دریایی ویاسایرسمتهامی باشدکه بایدحداقل٣ ماه اعتبارداشته باشد).

5ـ افرادی که بجای کارت گواهینامة دریانوردی دارای دفترچة گواهینامة شایستگی میباشند، از تمام صفحات دفترچة مذکور کپی تهیه نما یند.(با حداقل 3 ماه اعتبار)

6- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن ( با حداقل 1 ماه اعتبار ) .

7- کپی کارت ایمنی چهارگانه ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن (فقط برای سمت های CADET و Fleet Staff و Diver)

8-یک قطعه عکس(4 × 6 ) رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک ، یونیفرم ، کلاه ، کراوات.

- چنا نچه در چهرة متقاضی علامت خاصی مثل خال ، بریدگی ، سوختگی ، افتادگی پلک ، انحراف چشم و .... وجود داشته باشد عکسها بایدبدون از بین بردن آن علامتِ خاص( بدون فتوشا پ) وکاملآطبیعی وازیک نگاتیو باشند.

9-کپی پاسپورت ( از صفحة عکس دار ) و ارائه اصل آن .

10- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

11- ارائه اصل شناسنامه دریانوردی(Seaman book)

- کپی از شناسنامه دریانوردی مورد نیاز نمی باشد.

    •شرایط ومدارک مورد نیاز جهت المثنی شناسنامه دریانوردی

شرایط :

 تمامی دریانوردانی که بنا به هر دلیلی شناسنامه دریانوردی خود را از دست داده اند (حتی اگر محل صدور یا تمدید شناسنامه دریانوردی ایشان تهران یا سایر بنادر باشد) می توانند مدارک مورد نیاز را تهیه و ارائه دهند.

-متقاضی بایدادعانامه خود را مبنی بر مفقود نمودن شناسنامه دریانوردی (بصورت کتبی) بعلاوه تمامی مدارک مورد نیاز ارائه داده و متعاقباً پس ازسپری شدن زمان ٢ ماه انتظار، شناسنامه دریانوردی المثنی برای وی صادر می گردد:

مدارک:

1- یک عدد پوشة معمولی

 2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ  250000 ریال(معادل 25000 تومان) به حساب شماره 2176454401004  سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3- کپی تمام صفحات شناسنامه(سجل) و ارائه اصل آن .

4- کپی کارت گواهینامة دریانوردی ( پشت و رو ) و ارائة اصل آن (منظورکارت ملوانی یاکاربرموتورهای دریایی ویاسایرسمتهامی باشدکه بایدحداقل٣ ماه اعتبارداشته باشد).

5ـ افرادی که بجای کارت گواهینامة دریانوردی دارای دفترچة گواهینامة شایستگی میباشند، از تمام صفحات دفترچة مذکور کپی تهیه  نما یند.(با حداقل 3 ماه اعتبار)

6- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن ( با حداقل 3 ماه اعتبار ) .

7- کپی کارت ایمنی چهارگانه ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن (فقط برای سمت های CADET  و Fleet Staff  و  Diver)

8-یک قطعه عکس(4 × 6 )  رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک ، یونیفرم ،  کلاه ، کراوات.

توجه:  چنا نچه در چهرة متقاضی علامت خاصی مثل خال ، بریدگی ، سوختگی ، افتادگی پلک ، انحراف چشم و .... وجود داشته باشد عکسها بایدبدون از بین بردن آن علامتِ خاص( بدون فتوشا پ) وکاملآطبیعی و از یک نگاتیو باشند.

9-کپی پاسپورت ( از صفحة عکس دار ) و ارائه اصل آن .

 10- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

11-اعلام کتبی مفقودی شناسنامه دریانوردی توسط متقاضی

 

• شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ارتقاء سمت ( درج سمت جدید در شناسنامۀ دریانوردی ) :

 شرایط:

  تمامی دریانوردانی که پس از تمدید گواهینامه دریانوردی و یا اخذ گواهینامه دریانوردی جدید نیاز به درج سمت فوق در شناسنامه دریانوردی دارند (حتی اگر گواهینامه خود را از تهران یا سایر بنادر گرفته باشند ) می توانند مدارک مورد نیاز را تهیه و ارائه دهند.

تذکر :این تصور که با دریافت گواهینامۀ دریانوردی جدید باید شناسنامۀ دریانوردی تجدید گردد ، اشتباه است .

مدارک:

1- یک عدد پوشه معمولی

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال (معادل 25000 تومان) به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3- کپی تمام صفحات شناسنامه(سجل) و ارائه اصل آن .

4- کپی کارت گواهینامة دریانوردی جدید ( پشت و رو ) و ارائة اصل آن (منظورکارت ملوانی یاکاربرموتورهای دریایی ویاسایرسمتهامی باشد).

5-کپی کارت گواهی سلامت پزشکی (پشت و رو) و ارائه اصل آن (با حداقل 3 ماه اعتبار)

6ـ افرادی که بجای کارت گواهینامة دریانوردی دارای دفترچة گواهینامة شایستگی میباشند، از تمام صفحات دفترچة مذکور کپی تهیه نما یند.(با حداقل 3 ماه اعتبار)

7- کپی کارت ایمنی چهارگانه ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن (فقط برای سمت های CADET و Fleet Staff)

8- یک قطعه عکس (4 × 6 ) رنگی با زمینه روشن،تمام رخ،بدون یونیفرم،کلاه و کراوات

9- کپی پاسپورت (از صفحه عکس دار) و ارائه اصل آن

10- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

11-ارائه اصل شناسنامه دریانوردی(Seaman book).

• شرایط و مدارک مورد نیاز جهت در خواست شناسنامه دریانوردی با سمت کارمند کشتیرانی ( Fleet staff ) :

مدارک:

1- یک عدد پوشة معمولی

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ  250000ریال(معادل 25000تومان) به حساب شماره 2176454401004  سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3- کپی تمام صفحات شناسنامه(سجل) و ارائه اصل آن .

4- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن ( با حداقل 1 ماه اعتبار ) .

5- کپی کارت ایمنی چهارگانه ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن.

6-یک قطعه عکس(4 × 6)  رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک ، یونیفرم ،  کلاه ، کراوات.

7-  چنا نچه در چهرة متقاضی علامت خاصی مثل خال ، بریدگی ، سوختگی ، افتادگی پلک ، انحراف چشم و .... وجود داشته باشد عکسها بایدبدون از بین بردن آن علامتِ خاص( بدون فتوشا پ) وکاملآطبیعی وازیک نگاتیو باشند.

8- کپی پاسپورت ( از صفحة عکس دار ) و ارائه اصل آن .

9- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

10- نامه رسمی شرکت دریانوردی ای که خواهان استفاده از خدمات فرد درخواست کننده شناسنامه دریانوردی می باشد.

 

• شرایط ومدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامۀ دریانوردی برای همراه (Supernumerary ) :

 شرایط:

-Supernumerary فقط برای خانواده افسران شاغل در کشتیهای فلزی بالای 500 تن صادر می شود.

 - برای فرزند دریانورد ، شناسنامۀ دریانوردی انفرادی صادر نمی گردد . به عبارتی دریانورد نمی تواند بدون حضور همسرش ، فرزند یا فرزندان خود را به سفر دریایی ببرد . نام و مشخصات فرزند در شناسنامۀ دریانوردی مادر ثبت می گردد

- تنها فرزندان زیر 14 سال مجاز به سفر دریایی می باشند .

- محدودیتی در مورد تعداد فرزندان همراه وجود ندارد .

 مدارک:

1- یک عدد پوشة معمولی ( از تا کردن پوشه خود داری شود ) .

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال(معادل 25000 تومان) به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3-کپی تمام صفحات شناسنامه وارائه اصل آن.

4-کپی تمام صفحات شناسنامه همسر وارائه اصل آن.

5- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی سفرهای نامحدود ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن

6- یک قطعه عکس(4 × 6 ) رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک .

توجه: چنا نچه در چهرة متقاضی علامت خاصی مثل خال ، بریدگی ، سوختگی ، افتادگی پلک ، انحراف چشم و .... وجود داشته باشد عکسها بایدبدون از بین بردن آن علامتِ خاص( بدون فتوشاپ) وکاملآطبیعی وازیک نگاتیو باشند.

7- کپی پاسپورت ( از صفحة عکس دار ) و ارائه اصل آن .

توجه: چنانچه فرزند یا فرزندان دریانورد قصد سفردریایی داشته باشند کپی و ارائه اصل پاسپورت

8- تکمیل کامپیوتری فرم درخواست

9-کپی صفحه عکس دارشناسنامه دریانوردی همسر

10- کپی کارت ملی (پشت و رو)همسر

11- معرفی نامه شرکت دریانوردی

12- نامه آشنایی همسر دریانورد به مسائل مربوط به ایمنی در دریا به تایید شرکت دریانوردی

• شرایط ومدارک مورد نیاز جهت صدور شناسنامۀ دریانوردی برای دانشجو ( Cadet ) :

شرایط :

مدارک ذیل فقط از طریق نماینده شرکت کشتیرانی تحویل این قسمت گردیده و متقاضی نمی تواند شخصا اقدام نماید.

مدارک:

1-یک عدد پوشة معمولی

2-اصل وکپی فیش بانکی به مبلغ 250000 ریال(معادل 25000تومان) به حساب شماره 2176454401004 سیبا بانک ملی بنام درآمداداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان.

3- کپی تمام صفحات شناسنامه ( سجل ) و ارائه اصل آن.

4-معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل و یا معرفی نامۀ یکی از خطوط کشتیرانی معتبر

5- کپی کارت گواهی سلامت پزشکی سفرهای نامحدود ( پشت و رو ) و ارائه اصل آن ( با حداقل 1 ماه اعتبار ) .

6-کپی کارت ملی ( پشت ورو) وارائه اصل آن .

7-یک قطعه عکس(4 × 6 ) رنگی با زمینة روشن، تمام رخ و بدون عینک ، یونیفرم ، کلاه ، کراوات.

توجه : چنا نچه در چهرة متقاضی علامت خاصی مثل خال ، بریدگی ، سوختگی ، افتادگی پلک ، انحراف چشم و .... وجود داشته باشد عکسها بایدبدون از بین بردن آن علامتِ خاص( بدون فتوشا پ) وکاملآطبیعی وازیک نگاتیو باشند.

8- کپی پاسپورت ( از صفحة عکس دار ) و ارائه اصل آن

9- کپی کارت ایمنی چهارگانه

   

آدرس و تلفن تماس ما:

 بندرانزلی- غازیان- میدان گمرک انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی ( بایندر سابق )- درب 2 بندر (جنب فروشگاه تعاونی بندر)- ساختمان آموزش- اتاق1

ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 7:30 لغایت 15:30

تلفن مستقیم کارشناس ارزیابی و صدور شناسنامه دریانوردی

سعید جعغرقلی زاده 44992244-013