جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

تماس با ما

 tamas

 
کارشناس مسئول قسمت امتحانات ، گواهینامه های شایستگی  وشناسنامه دریانوردی دریانوردان(سعید ممدوحی)

شماره تلفکس: 44992403-013

کارشناس ارزیابی گواهینامه شایستگی و برگزاری آزمون دریانوردی(محمدرضا فلاح سالکده)

کارشناس نظارت بر موسسات آموزشی وعملکردپزشکان معتمدسازمان(محمدرضا فلاح سالکده)

شماره تماس مستقیم : 44992242-013

فاکس: 44992403-013

کارشناس ارزیابی گواهینامه  شایشستگی و برگزاری آزمون دریانوردی(سید سعید سادات مظلومی)

کارشناس نظارت برموسسات آموزشی وعملکرد پزشکان معتمدسازمان(سیدسعیدسادات مظلومی)

شماره تماس مستقیم : 44992241-013

فاکس: 44992403-013

کارشناس ارزیابی شناسنامه دریانوردی (سعید جعفرقلی زاده )

شماره تماس مستقیم: 013-44992244

شماره فکس :013-44992403

کارشناس ارزیابی گواهینامه شایستگی وبرگزاری آزمون دریانوردی (علی موذن نژادمقدم)

شماره تماس مستقیم:01344992707

شماره فاکس :01344992403

مسئول صدورگواهینامه شایستگی (آمنه عشقی)

شماره تماس مستقیم:013-44992383

شماره فاکس:013-44992403

مسئول صدور شناسنامه دریانوردی(الناز شیرازی  شیخدرآبادی)

شماره تماس مستقیم : 44992745-013

فاکس: 44992403-013

 - مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 15:30