سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

فرم شکایات یا درخواست مردمی

مشخصات اشخاص حقیقی
*
13- وضعیت خاص:
__________________________________________________________________________________________________
مشخصات اشخاص حقوقی
*
*
__________________________________________________________________________________________________
*
- تاریخ درج شکایت یا درخواست در مرحله قبل:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

هموطن گرامی توجه فرمایید: طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است.در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود در امر رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.