سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
مانور اطفای حریق شناور تانکر حامل سوخت پهلو گرفته در مجاورت اسکله بندرانزلی عکاس:
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 10
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 11
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 12
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 13
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 14
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 15
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 16
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 17
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 18
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 19
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مانور آتش نشانی بندرانزلی عکس دانیال ابراهیمی 20
پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸