سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
تقدیر از نیروهای ایمنی و آتشنشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان عکاس: مرتضی نظری
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 2
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 3
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 4
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 5
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 6
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 7
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 8
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 9
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 10
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 11
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از آتشنشانان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 12
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸