سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه عکاس: دانیال ابراهیمی
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 2
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 3
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 4
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 5
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 6
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 7
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 8
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 9
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 10
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 11
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 12
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 13
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 14
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 15
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید کارگروه مطالعات بازآفرینی تعامل شهر و بندر ویژه شهرستان بندرانزلی از 8 پروژه 16
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸