یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 2
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 3
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 4
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 5
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 6
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمين جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 7
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 15
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 9
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 10
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 11
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 12
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 13
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 14
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
دهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان 8
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸