شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 2
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 3
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 4
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 5
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 6
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 7
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 8
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 9
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 10
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 11
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 12
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 14
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
بازدید استاندار گیلان از بندر مسافربری دریایی چمخاله 13
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸