جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۸ عکاس: خبرگزاری مهر
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 2
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 3
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 4
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 5
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 6
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 7
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 12
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 9
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 10
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 11
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸
مانور جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی نفتی در بندر آستارا 8
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۸