شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
امضاء تفاهمنامه اداره کل پست استان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
امضاء تفاهمنامه اداره کل پست استان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 2
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
امضاء تفاهمنامه اداره کل پست استان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 3
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
امضاء تفاهمنامه اداره کل پست استان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 4
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
امضاء تفاهمنامه اداره کل پست استان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 5
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
امضاء تفاهمنامه اداره کل پست استان با اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 6
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸