شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
بازدید مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از مجتمع بندری انزلی تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 2
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 3
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 4
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 5
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 6
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 7
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 8
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 9
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 10
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 11
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مدیر عامل کشتیرانی و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از بندرانزلی 12
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸