جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
بازدید کارگروه شرکت بازرگانی دولتی ایران از توانمندی ها و زیرساخت های مجتمع بندرانزلی تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
گروه بازرگانی 2
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 3
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 4
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 5
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 6
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 13
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 8
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 9
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 10
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 11
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 12
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
گروه بازرگانی 7
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸