شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از روند پیشرفت زیباسازی موجشکن غربی تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از موجشکن غربی مجتمع بندری انزلی 2
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از موجشکن غربی مجتمع بندری انزلی 3
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از موجشکن غربی مجتمع بندری انزلی 4
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از موجشکن غربی مجتمع بندری انزلی 5
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸