جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در استان گیلان تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 18
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 1
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 2
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 3
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 4
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 5
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 27
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 7
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 8
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 9
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 10
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 11
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 12
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 13
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 14
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 15
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 17
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
روز دریانوردی 2
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
روز دریانوردی 1
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 16
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 20
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 22
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 23
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 24
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 25
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 26
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 28
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گرامیداشت روز دریانوردی استان گیلان 6
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸