جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
نائب قهرمانی بندر انزلی در مسابقات والیبال ساحلی بنادر کشور تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ عکاس:
مسابقات والیبال ساحلی 2
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مسابقات والیبال ساحلی 3
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مسابقات والیبال ساحلی 6
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مسابقات والیبال ساحلی 5
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
مسابقات والیبال ساحلی 4
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸