جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی تاریخ: ۴ آذر ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 7
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 3
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 4
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 5
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 6
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 2
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 9
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 10
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 11
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 12
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 13
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 14
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 1
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از کارمندان بسیجی شهرستان بندرانزلی 15
دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸