جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری از شناوری طی ورود تا تخلیه بار در مجتمع بندری انزلی تاریخ: ۹ آذر ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 10
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 9
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 8
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 7
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 6
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 5
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 4
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 3
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 2
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 1
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸