یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: ابوالفضل فتحی
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 2
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 3
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 4
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 5
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 7
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 8
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 9
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 10
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 11
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 12
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸
نشست مشترک مدیرعامل و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با استاندار گیلان 6
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸