یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس 2
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس 3
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس 4
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس 5
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس 6
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بندرانزلی با موضوع کنترل و مراقبت بیماری کرونا 2019 و پشه ائدس 7
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸