یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 2
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 3
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 4
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 5
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 6
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 9
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 8
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
جلسه ارائه مطالعات فاز دوم طرح جامع بندرانزلی 7
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸