یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
 
بازدید معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از مجتمع بندری انزلی تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 2
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 3
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 4
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 5
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 6
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 7
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 12
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 9
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 10
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 11
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 8
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸