یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
تقدیر از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ عکاس:
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 2
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 3
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 4
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 5
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 6
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 7
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 8
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 9
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 10
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 11
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 12
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 13
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 14
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 15
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 16
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 18
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
60 تن از بانوان شاغل و بازنشسته اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان تقدیر شد 17
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸