یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 2
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 3
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 4
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 5
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 6
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 7
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 8
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 9
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 10
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 11
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 12
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
دیدار با مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر اکتائو قزاقستان ، رئیس اتاق بازرگانی گیلان و قزوین 13
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸