یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
 
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان به بیمارستان بندرانزلی تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ عکاس: دانیال ابراهیمی
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 2
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 3
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 4
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 5
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 6
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 13
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 8
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 9
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 10
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 11
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 12
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اهدایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان 7
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸