سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 
   

آمار روزانه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

تاریخ

23 مهر 1398

ساعت به روز رسانی

15:00

(( کشتیهای مستقر در اسکله ))

اسکله

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

نماینده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

سابرینا

ایران

کاسپین

1930

22/07/98

بارگیری کانتینر، کیسه، پالت و سواری دارد

----

دریای خزر

7

وی تی اس – 1

روسیه

آستراخان

0115

20/07/98

بارگیری کیسه و پالت دارد

----

امیر آروین صدرا

8

پارس خزر – 2

ایران

آستراخان

0940

19/07/98

اتمام بارگیری        ( تعویض پرسنل  دارد )

----

کالابران نسیم دریا

9

باکو اسکای

روسیه

آستراخان

2050

22/07/98

ذرت

2801

پالمالی نکا

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

کاسپین

 

 

 

 

 

 

 

 

کاسپین دلفین

 

 

 

 

 

 

 

 

تمجیدی

تارک - 1

ایران

امیرآباد

1220

20/05/96

خالی                          ( تعمیرات دارد )

----

سیناصدر

حوضچه غربی

میرزا کوچک خان

ایران

-------

1530

18/10/95

مسافری

----

توکلی

(( کشتیهایی باری مستقر در لنگرگاه ))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

آبخور

نماینده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( کشتیهای سوختی مستقر در لنگرگاه ))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

آبخور

نماینده

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( کشتیهایی که خواهند آمد ))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مبدا

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

آبخور

نماینده

1

ولگابالت – 228

روسیه

آکتائو

2300

24/07/98

جو

3160

3.7

پالمالی نکا

2

موسی جلیل

روسیه

آستراخان

2100

24/07/98

ذرت

2955

3.37

پالمالی نکا

3

دُریتا

ایران

آستراخان

0800

24/07/98

چوب

1452

3.7

دریای خزر

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( کشتیهای خروجی))

ردیف

نام کشتی

ملیت

بندر مقصد

ساعت

تاریخ

نوع بار

تناژ

نماینده

1

نازمهر

ایران

بندرانزلی

1445

23/07/98

خالی                       ( بندرکاسپین )

----

دریای خزر

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            تاریخ و زمان بروز رسانی
 

            

           پایان هر سال

                      آمار مقایسه ای از سال 80تا سال جاری 

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

عنوان

ردیف

280

٢١٠٤

1918

١٤٨٣

1313

1338

1001

1184

1224

843

894

تعداد کشتیهای تجاری وارده

1

14

٧٢

123

76

72

87

61

18

-

0

0

تعداد کشتیهای نفتی وارده

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

تعداد کشتیهای مسافری وارده

3

294

٢١٧٦

٢٠٤١

١٥٥٩

١٣٨٥

١٤٢٥

١٠٦٢

١٢٠٢

١٢٢٥

٨٤٣

٨٩٤

کل تعداد کشتیهای وارده

****

844766

٦٢٨٥١١٥

٥٩٦٥٢٧٠

٥٩٦٥٢٧٠

٣٧١٤٧٥٤

٣٨٤٥١٠٦

٢٧٦٦٢٥٨

٣٦٦٣٠٧٥

٣٥٤٩٨٥٧

٢٣٢٨٠٩٢

٢٥٤٤٥٢٤

تخلیه کالای وارداتی غیر نفتی

٤

0

٢٦٧١

٠

٢٠

٠

٠

٣٨٢٣

٩٢٩

٢٣٥

٢٢

٢٨

تخلیه مواد نفتی وارداتی

٥

66846

٣٠٤٧٣٦

٤٧٥٨٤٤

٣٠٢٧٨٠

٢٩٧٠٦٧

٣٩٤٨٩٣

٢٣٥٦٧٨

٥٠٤٨٦

٠

٠

٠

تخلیه مواد نفتی ترانزیتی

٦

1625

٧٢٠١

٦٣٩٤

١٢٢١٤

١١٣٤٦

١١٩٤٤

٩٥٧٧

١٠٤٣٩

١٤٣٦٢

١٥٤٣٨

١١٢١٣

تخلیه مواد غیرنفتی مرجوعی

٧

606

١٣٩٣

٢٤٦٩

٨٥٩٦

٣٠٢٧

٣٥٥٥


تخلیه مواد غیر نفتی کارنه تیر

٨

0

٩٢١

١٨١٢

١٢٠٧١

٢٨٧٧

٤٦٤٠٢

٢٧١٦٢٧

٧٨١٥

١٩٢٤٢

٩٤٥٠٥

٣٦٤٦٧

تخلیه مواد غیر نفتی ترانزیتی

٩

913863

٦٦٠٢٠٣٧

٦٤٥١٧٨٩

٤٩١٤٥٢٠

٤٠٢٩١٠١

٤٣٠١٩٠٠

٣٢٨٦٩٦٣

٣٧٣٢٨١٩

٣٥٨٣٦٩٦

٢٤٣٨٠٥٧

٢٥٩٢٢٣٢

مقدار کالای تخلیه شده از کشتی

****

23899

١٣٤٧٧٤

١٨١٤١٨

٩٣٢٣٠

١٣٠٣٨٧

١٣٨٢٣١

١٠٢١٩٤

٩٤٧٠٨

٩٩٥٩٦

٨٩٢١٠

٦٦٢٧٨

مقدار کالای صادراتی غیرنفتی

١٠

0

٠

٠

٠

٠

٠


مقدار کالای بارگیری شده کاپوتاژ و گمرکی غیر نفتی

١١

19857

٢٤٠١٨

٢١٢٣٩

٤٣٥٤٨

٦٥٧٥٣

٢٣٢٤٢

٢٠٠١١

٢٠٥٥٣

١٨٨٧٥

١٥٣٣٦

١٠٠٦١

مقدار کالای بارگیری شده ترانزیتی( غیرنفتی)

١٢

111

٤٩٦

١٠٩٨

٤٦٤٢

٥٨١٢

١٣٢٤١

٧٢٧١

١٦٦٢٠

٩٠٣٩

١٢٧٥٠

٩٦٠

مقدار کالای بارگیری شده مرجوعی(غیرنفتی)

١٣

0

١٧٤

٨٣٦

٣٣٤٥

٢٨٦٤

٢٨٢٨


مقدار کالای بارگیری شده کارنه تیر(غیرنفتی)

١٤

0

٠

٠

٤٢٧

٠

٠


مقدار کالای بارگیری شده (فرآورده های نفتی)

١٥

43867

١٥٩٤٦٢

٢٠٤٤٥٩٨

١٤٥٢٠٦

٢٠٤٨١٦

١٧٧٥٤٢

١٣٠٣١٩

١٣٢٥٥٤

١٢٧٥١٠

١١٧٤٥٤

٨٥٩٣٩

کل مقدار کالای بارگیری شده به کشتی

****

957710

٦٧٦١٤٩٩

٦٦٥٦٣٨٠

٥٠٥٩٧٢٦

٤٢٣٣٩١٧

٤٤٧٩٤٤٢

٣٤١٧٢٨٢

٣٨٦٥٣٧٣

٣٧١١٢٠٦

٢٥٥٥٥١١

٢٦٧٨١٧١

کل مقدار کالای تخلیه و بارگیری شده

****

860099

٦١٣٨٢٨٨

٦١٨٢٨١١

٤٣٥٩٥٠٣

٣٧٩٠٤٨٩

٣٧٥٩١٠١

٣٥٣٥٠٨٦

٣٣١٧٢٣٤

٣٤٣٥٠٩٠

٢٤٢٢٦٣٠

٢٤٠١٨٧٩

مقدار کالای حمل شده از انبار و محوطه( غیرنفتی)

١٦

66947

٣٠٧٤٣٤

٤٧٥٨٤٤

٣٠١٧٥٩

٣٠١١٦٩

٣٩٥١٣٧

-------

------

-------

------

-------

مقدار کالای حمل شده از انبار و محوطه(نفتی)

١٧

42137

٢٩٨٨٨٧

٣٠٦٥٥٣

٢١٨٩٥١

١٩١٦٨٩

١٩١٠٧٤

١٧٣٦٩٥

١٥٦٣٧٥

١٦٤٦٢٩

١١٧٤٩٩

١١٥٧١٩

تعداد کامیونها و تانکرهای بارگیری شده

١٨

12590

١٤٥٧٩

١٥٣٧١

٣٠٠٨٥

٤٣٤٣٦

٥٢٢٩٦

٢٥٣٢٢

٤١٠٢٣

٢٠٠٤٠

١٢٢٥٨

١٠٥٤٣

مقدار موجودی کالا در انبار

١٩

624485

٦٧٤٠٩٠

٥٤٣٥٨٦

٧٠٠٩٥٩

٤٣٦٦٧٠

٤٩١٦٥٧

٣٦٤٤١٣

٩٤٩٦٧٤

٦٣٧٩٩٧

٣٩٦٧٦٩

٣٧٤٤٥٥

مقدار موجودی کالا در محوطه

٢٠

0

٠

٠

٠

٠

٣٠٤

٤٠٦

١٣٦٠

١٢٩٠

١٦٣٦

٣٤

مقدار موجودی کالا در هانگار

٢١

28584

٣٧٥٠٨

٣٦٢٥٧

٣١٢٠٧


١١١٩٥

٢٥٠٣٦

١٨٢٩٩

١٤٣١٢

١٠٩٩٤

٥٥٣٠

مقدار موجودی کالای صادراتی در انبار و محوطه

٢٢

637075

٦٨٨٦٦٩

٥٥٨٩٥٧

٧٣١٠٤٤


٥٤٤٢٥٧

٣٩٠١٥١

٩٩٢٠٥٧

٦٥٩٣٢٧

٤١٠٦٦٣

٣٨٥٠٣٢

کل مقدار موجودی کالا در محوطه و انبارها

****

 

 

آمار مقایسه ای سال 91 تا1400

 

1400 

 1399

 1398

 1397

1396

 

95

 

94

 1393

 1392

1391

عنوان

ردیف

 

 

 


 

983

789

 818

 720

 1137

تعداد کشتیهای تجاری وارده

1

 

 

 

 

 

19

57

28

38

95

تعداد کشتیهای نفتی وارده

2

0

0

0

0

0

0

0

 0

0

0

تعداد کشتیهای مسافری وارده

3

 

 

 

 

 

1002

846 

846

 758

1232

کل تعداد کشتیهای وارده

**** 

 

 

2667006

 

2014735 

 

 2130288

1511256

 3133180

تخلیه کالای وارداتی غیر نفتی

٤

 

 

 

 

 

0  

3658 

0 

0

0

تخلیه مواد نفتی وارداتی

٥

 

 

 

 

 

 69431

212368

 103192

157101

332752

تخلیه مواد نفتی ترانزیتی

٦

 

 

 

 

 

2853

3900

 3865

6476

6923

تخلیه مواد غیرنفتی مرجوعی

٧

٠

٠

٠

٠

0

٦٤3

تخلیه مواد غیر نفتی کارنه تیر

٨

 

1142

2

4

2

تخلیه مواد غیر نفتی ترانزیتی

٩

 

2740432

2237739 

 2237347

1674837

3473499

مقدار کالای تخلیه شده از کشتی

****

 


 

 

 

116571

 90533

 443896

541980

297935

مقدار کالای صادراتی غیرنفتی

١٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

مقدار کالای بارگیری شده کاپوتاژ و گمرکی غیر نفتی

١١

 

6338

13483 

 15472

16565

17227

مقدار کالای بارگیری شده ترانزیتی( غیرنفتی)

١٢ 

 

 

250

190

85

7921

936

مقدار کالای بارگیری شده مرجوعی(غیرنفتی)

١٣

 

 56

68

126

86

106

مقدار کالای بارگیری شده کارنه تیر(غیرنفتی)

١٤

 
 

67

47

142

2189

20

مقدار کالای بارگیری شده (فرآورده های نفتی)

١٥

 

123282

115541

 459721

568741

316224

کل مقدار کالای بارگیری شده به کشتی

****

 

2863714

2353280

2243578

3789723

کل مقدار کالای تخلیه و بارگیری شده

****

 

2552909

1995433

2055459

1647754

3262202

مقدار کالای حمل شده از انبار و محوطه( غیرنفتی)

١٦

 

68916

213713

157441

329928

مقدار کالای حمل شده از انبار و محوطه(نفتی)

١٧

 

116597

98872

83251

163495

تعداد کامیونها و تانکرهای بارگیری شده

١٨

 

115480

85177

56239

25421

19443

مقدار موجودی کالا در انبار

١٩

 

 

 

 

 

120612

 101550

127368

127320

326279

مقدار موجودی کالا در محوطه

٢٠

 

 ٠

٠

٠

0

0

مقدار موجودی کالا در هانگار

٢١

 
 

25221

26156

64097

مقدار موجودی کالای صادراتی در انبار و محوطه

٢٢

 

 

 


 

236092

186727

 183607

152741

345722

کل مقدار موجودی کالا در محوطه و انبارها

****