سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

نشانی بندر

آدرس: بندرانزلی- غازیان- خیابان شهید مصطفی خمینی - کدپستی : ۴۳۱۵۶,۹۵۶۶۵

تلفن: ۰۱۳,۴۴۴۲,۴۷۰۱ الی ۰۱۳,۴۴۴۲,۴۷۰۵

نمابر: ۰۱۳,۴۴۴۲,۳۹۰۲

ایمیل: anzaliport@anzaliport.ir

آدرس ما برروی نقشه