جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات بندری/اخبار اداره امور بندری

انجام مرحله دوم ممیزی پایانه های بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

انجام مرحله دوم ممیزی پایانه های بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

 

پیرو برنامه تدوین شده کارگروه نظارت بر پایانه های بندری، برنامه بازدید از بنادر آستارا و انزلی در تاریخ ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری از بنادر آستارا و انزلی توسط تیم ممیزی سازمان بنادر و دریانوردی، شامل آقایان پاک نیت از سازمان مرکزی، هلاله از بندر آبادان، شمالی پور و شاکری از بندر امام و صوفی از بندر چابهار انجام شد و بر اساس شاخص های تدوین شده، از پایانه شرکت کاوه در بندر آستارا و شرکت آریا بنادر و ایران بنادر در بندر انزلی، ممیزی بعمل آوردند. همچنین آقایان رحیمی و ربانی به عنوان نمایندگان بندر انزلی در کارگروه نظارت بر پایانه های بندری سازمان بنادر و دریانوردی، تیم مذکور را همراهیکردند.


3
2
1

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱:۳۲

انجام موفقیت آمیز ممیزی پایانه های بندری آستارا و انزلی

انجام موفقیت آمیز ممیزی پایانه های بندری آستارا و انزلی

 

در تاریخ هفدهم و هجدهم مهرماه سال جاری ممیزی از پایانه های بندری بندر آستارا و انزلی توسط تیم کارگروه نظارت عالیه بر پایانه های بندری متشکل از آقایان پاک نیت و توکلی از سازمان مرکزی و مهدوی و صدیقی از بندر بوشهر و با بررسی وضعیت ترمینال اپراتورها در ابعاد شاخص های چند گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. گفتنی است آقایان رحیمی و ربانی بعنوان نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان در کارگروه تخصصی نظارت عالیه بر پایانه های بندری، تیم مذکور را در انجام ممیزی همراهی نمودند.

 
m2

m1


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۰۵

برگزاری دو جلسه مشترک با مسئولین و روسای ترمینال ها جهت انجام ممیزی سازمان

برگزاری دو جلسه مشترک با مسئولین و روسای ترمینال ها جهت انجام ممیزی سازمان

 

بنابر اعلام زمان بندی انجام ممیزی از پایانه های بندری اداره کل بنادر گیلان از طرف سازمان مرکزی، طی دو جلسه مشترک با مسئولین پایانه های اداره کل انزلی و بندر آستارا، نسبت به تشکیل تیم ممیزی داخلی و بررسی موانع و مشکلات و همچنین چک لیست ارسالی از سازمان اقددامات لازم در حوزه معاونت دریایی و بندری انجام پذیرفت.

همچنین طی زمانبندی انجام یافته، از سه ترمینال بندری انزلی و یک ترمینال بندر آستارا ممیزی داخلی به عمل آمد.

 

m


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۰۸

انجام موفقیت آمیز ممیزی پایانه های بندری بنادر بوشهر و گناوه توسط تیم ممیزی سازمان

انجام موفقیت آمیز ممیزی پایانه های بندری بنادر بوشهر و گناوه توسط تیم ممیزی سازمان

 

ممیزی از پایانه های بندری بنادر گناوه و بوشهر در تاریخ پنجم و ششم دیماه سال جاری توسط کارگروه تخصصی نظارت بر قراردادهای بندری سازمان متشکل از آقایان پاک نیت و توسلی از سازمان مرکزی و رحیمی و ربانی از اداره کل بنادر دریانوردی گیلان (بندر انزلی) به عمل آمد.


3
2
1


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۱۱

برگزرای جلسه بررسی ارزیابی عملکرد پایانه های بندری بنادر در سازمان مرکزی

 

برگزاری جلسه بررسی ارزیابی عملکرد پایانه های بندری بنادر در سازمان مرکزی

 

جلسه بحث و بررسی نحوه ارزیابی عملکرد پایانه های بندری کلیه بنادر با حضور نمایندگان کارگروه عالیه نظارت بندری در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۴ در محل سازمان مرکزی سازمان بنادر در تهران برگزار گردید. در این جلسه که آقایان رحیمی و ربانی به نمایندگی از بندر انزلی در این جلسه حضور داشتند پس از بحث و بررسی چک لیست های ارسالی از سازمان، نمایندگان بنادر به ایراد نظرات خود در خصوص چک لیست های ارزیابی پرداختند. سپس مهندس محمدی کرجی ران مدیرکل امور بندری سازمان ضمن بیاناتی در خصوص ضرورت ارزیابی و نظارت بر عملکرد پایانه های بندری بنادر توسط ادارت اموربندری به کار مثمر ثمر بندر انزلی در این خصوص پرداخت. در نهایت مهندس ربانی به نمایندگی از این بندر به تشریح نحوه عملکرد سیستم ارزیابی عملکرد پایانه های بندری اداره کل بنادر و دریانوردی بندر انزلی که آبان ماه سال ۹۵ در انزلی اجرایی گردیده پرداخت که مورد نظر مدیرکل امور بندری سازمان و نمایندگان سایر بنادر واقع گردید.

khabar

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۱۵

اولین نشست مشترک معاون و مدیران اداره امور بندری با مسئولان پایانه های بندری در سال 1396

 

اولین نشست مشترک معاون و مدیران اداره امور بندری با مسئولان پایانه های بندری در سال 1396

اولین نشست مشترک معاونت محترم دریایی و بندری و رییس و کارشناسان اداره امور بندری با مدیران و معاونین ترمینال اپراتورهای بندری در تاریخ ۹۶/۰۳/۱۱‬ در محل دفتر معاون دریایی و بندری تشکیل گردید. در ابتدای این نشست آقای مهندس نژاد اسم معاون دریایی و بندری اداره کل ضمن عرض خیر مقدم بر لزوم پایبندی پایانه های بندری بر امر بهبود کیفیت خدمات بندری تاکید داشتند. سپس در ادامه آقای مهندس ربانی ضمن گزارشی از وضعیت سیستم ارزیابی عملکرد پایانه ها، انجام تغییراتی در شاخص نرم تخلیه شناوران را از خرداد ماه خبر دادند. سپس جناب مرادنیا رییس اداره امور بندری بر تاکید و اجرای فرامین از جانب پایانه ها و ایراد چند نقص بوجود آمده از جانب هر سه پایانه اصلی بندری و تاکید بر رفع آنان داشتند. سپس هر کدام از مدیران پایانه ها به ایراد مشکلات حوزه کاری خود پرداختند.

لبب

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۱۸