سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

انواع مجوز فعالیت

 

انواع ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ

 

ﺑه ﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۱ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﺎت ۴۷ ﺗﺎ ۵۱ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی، ﺗﺎﺳﯿﺲ ھﺮ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﮭﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ذﻳﻞ در ﺑﻨﺎدر، ﻣﻨﻮط  ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

تخلیه و ﺑﺎرﮔﯿﺮی

ﺑﺎرﺷﻤﺎری

آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ (آذوﻗﻪ رﺳﺎﻧﯽ، ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﺒﺴﻪ، ﮔﺎز رﺳﺎﻧﯽ(

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی

ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت

ﻏﻮاﺻﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات

ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎﻻی ﮐﺸﺘیھﺎ

ﺑﺎرﺑﻨﺪی (ﻟﺸﯿﻨﮓ(

ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ

راھﺒﺮی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﻨﺪری ﮐﺎﻻ

ﺧﺪﻣﺎت راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ھﺎ

خدمات انتقال مواد نفتی 

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری، درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

کاریابی تخصصی دریایی


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۰۰:۵۳