جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

انواع مجوز فعالیت

انواع ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ

ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۱ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﺎت ۴۷ ﺗﺎ ۵۱ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﺸﻮر و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردی ، ﺗﺎﺳﯿﺲ ھﺮ ﻧﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﮭﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ذﻳﻞ  در ﺑﻨﺎدر ﻣﻨﻮط  ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ

تخلیه و ﺑﺎرﮔﯿﺮی

ﺑﺎرﺷﻤﺎری

آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ

ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ(آذوﻗﻪ رﺳﺎﻧﯽ،ﺷﺴﺘﺸﻮی اﻟﺒﺴﻪ،ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ(

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی

ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت

ﻏﻮاﺻﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﮭﯿﺰات

ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺸﺘﯽ و ﮐﺎﻻی ﮐﺸﺘﯽ ھﺎ

ﺑﺎرﺑﻨﺪی (ﻟﺸﯿﻨﮓ(

ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ

راھﺒﺮی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ھﺎی ﺑﻨﺪری ﮐﺎﻻ

ﺧﺪﻣﺎت راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﺘﯽ ھﺎ

خدمات انتقال مواد نفتی 

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪری _ درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ

کاریابی تخصصی دریایی


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۲