پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
 

معرفی و وظایف

شرح وظایف اداره اموردریایی

(شماره تماس:01344992260 و01344992560)

 اداره اموردریایی مسئولیت ورود وخروج شناورها وخدمات رسانی به کشیتهایی که درمحدوده آبهای سرزمینی وبنادر ایران تردد می کنند،رابرعهده دارد.اهم وظایف این اداره به شرح زیرمی باشد:

  • نظارت بر عملکرد وظایف امور راهنمایان
  • نظارت بر فرآیند ورود و خروج شناورها
  • نظارت بر عملکرد امور بازرسی و ثبت شناوران
  • نظارت بر عملکرد امور مخابرات و ارتباطات دریایی
  • نظارت بر عملکرد امور خدمات کنترل ترافیک دریایی
  • نظارت بر عملکرد امور خدمات واحدهای دریایی
  • نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون های بین المللی دریایی
  • نظارت براجرای صحیح سیستم مدیریت یکپارچه IMS و 5S در اداره امور دریایی
  • صیانت از طیف فرکانس رادیویی دریایی در سواحل و آبهای تحت حاکمیت
  • مدیریت صحیح سیستم شناسایی و ردیابی از راه دور کشتی ها (LRIT)
  • مدیریت اصلاح و بروزرسانی نقشه های دریایی
  • مدیریت تهیه و انتشار پیام های ایمنی دریانوردی