چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

 

 قابل توجه کشتیرانی ها

 

نظر به اینکه جهت انجام هرگونه تعمیرات کشتیها درمجاورت اسکله و یا هر گونه توقف جهت انجام تعمیرات، فرمانده کشتی موظف است (به نمایندگی از مالک) تعهداتی را متقبل گردد، لذا مقتضی است منبعد فرم پیوست (دو برگ) قبل از هر گونه اقدامی جهت اخذ مجوز تکمیل گردیده و به اداره کل ارسال گردد. بدیهی است انجام هر گونه اقدامی قبل از تکمیل فرم و صدور مجوز اداره امور دریایی ممنوع بوده و فرمانده شناور پاسخگوی تبعات آن خواهد بود.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱:۲۱

اطلاعات بیشتر :

 

اقدامات قبل از ورود کشتی به آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران

 

تعیین نمایندگی کشتیرانی

      نماینده یا نمایندگان کشتیرانی (Ship’s Agent) هر کشتی قبل از ورود به آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران می بایستی از بین شرکتهای مجاز نمایندگی کشتیرانی به بندر کتباً معرفی شده باشند.

        تعیین شرکت نمایندگی کشتیرانی به منظور تحقق موارد ذیل می باشد:

        الف) پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های بندری مرتبط به کشتی

              ب) ارائه خدمات به کشتی و خدمه

        ج) تصفیه کالای حمل شده

        د) تقبل مسئولیتهای ناشی از خسارات احتمالی وارده از ناحیه کشتی به تاسیسات، تجهیزات و محیط  زیست دریایی

 

        توضیح: 

        تعیین معرفی نمایندگی کشتیرانی به بندر در کلیه شرایط عادی و غیرعادی برای کشتیها اجباری و پذیرش کشتیها در بنادر بدون              نمایندگی  ممنوع است.

        اعلام نمایندگی کشتی به بندر و پذیرش مسئولیتهای مربوطه

نمایندگی کشتیرانی یک هفته قبل از ورود کشتی می بایستی ضمن معرفی خود به عنوان نماینده کشتی باتقبل همه مسئولیتهای مربوطه، کلیه اطلاعات مربوط به کشتی، کالا، گواهینامه های قانونی، فنی و بیمه ای را به مراکز مختلف تسلیم نماید. در مورد کشتیهای حامل کالای متفرقه، نمایندگی کشتیرانی می بایستی علاوه بر اطلاعات فوق الذکر ، نقشه بارچینی کالا Cargo Plan, Stowage Plan  را نیز ضمیمه نماید.

 

        ارسال پیام زمان ورود تقریبی کشتی به لنگرگاه (ETA)

فرماندهان کلیه کشتیها می بایستی ۲۴ ساعت قبل از ورود به لنگرگاه مجاز هر بندر بوسیله ارسال پیام از طریق سیستمهای مخابراتی (تلگراف، تلکس، دورنگار و ) زمان تقریبی ورود (Estimated Time of Arrival) خود را به لنگرگاه مجاز ضمن تماس با ایستگاه مخابرات ساحلی بندراعلام نمایند.

 

        تبصره

در مسافتهای کمتر از ۲۴ ساعت، کشتی می بایست به محض خروج از بندر مبدأ زمان تقریبی ورود (ETA) و اطلاعات مربوطه به کشتی و کالا را به ایستگاه مخابرات ساحلی بندر مقصد منعکس نماید.

 

        هماهنگی نمایندگی کشتیرانی در پاس کشتی ورودی

نمایندگی کشتیرانی پس از ورود کشتی به لنگرگاه مجاز می بایستی هماهنگی های لازم در جهت پاس کشتی ورودی با مرکز هماهنگی بندر، گمرک، قرنطینه را بعمل آورد.

 

        مدارک کشتی در هنگام ورود به بندر

فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی در مورد کشتیهای ورودی به بنادر تابعه باید مدارک زیر را مطابق با مفاد کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی (FAL Convention) به مرکز هماهنگی بندر ارائه نمایند و بنادر تابعه موظفند تمامی اقدامات لازم در جهت تحقق مفاد این کنوانسیون از جمله موارد مهم ذیل بعمل آورند:

     الف) اظهارنامه اجمالی General Declaration در ۵ نسخه برای بندر

       ب) اظهارنامه کالا، مانیفست Cargo Declaration/Manifest در ۵ نسخه برای بندر

       ج) اظهارنامه مواد مصرفی کشتی Ship’s Stores Declaration در ۴ نسخه برای گمرک

       د) اظهارنامه لوازم شخصی خدمه Crew’s Effects در ۲ نسخه برای گمرک

       ه) فهرست خدمه Crew List در ۴ نسخه برای بندر و دفتر گذرنامه مستقر در بندر

       و) فهرست مسافرین Passenger List در ۴ نسخه برای بندر و دفتر گذرنامه مستقر در بندر

       ز) اظهارنامه بهداشت دریایی Maritime Declaration of Health در ۱ نسخه برای قرنطینه

      ح) تصویر گواهی ظرفیت بارگیری International Tonnage Measurement Certificate در ۱ نسخه برای بندر  

      ط) اصل اجازه حرکت آخرین بندر بارگیری Last Loading برای بندر

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۲۰

اطلاعات بیشتر :