جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 
سازمان بنادر و دریانوردی/خدمات دریایی/مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مشخصات اسکله ها و لنگرگاه ها

مشخصات اسکله ها و طول و آبخور مجاز کشتی

  1. طول اسکله های ۱ الی ۹  : ۱۵۰ متر ( حداکثر طول کشتی ۱۵۰ متر با آبخور 4.60 متر می باشد )

  2. طول اسکله  ۱۰  :  ۱۸۵ متر ( حداکثر طول کشتی ۱۵۰ متر با آبخور 4.60متر می باشد )

  3. طول اسکله بندر آستارا : ۱۳۵ متر ( حداکثر طول کشتی ۱۲۰ متر با آبخور3.50متر می باشد )

      

      محدوده لنگرگاه برای لنگراندازی کشتیهای حامل کالاهای عمومی ( CG )

۳۷    33. 8  N

   ۰۴9    26.3  E

A

 

۳۷    32.8 N

۰۴۹      29.3E

B

 

۳۷     32.0 N

۰۴۹    25.4E

C

 

۳۷   31.0  N

۰۴۹   28.4 E

D

 

 

محدوده لنگرگاه برای لنگراندازی کشتیهای حامل کالای خطرناک ( DG )

 

 

34.6    37 

 

28.3     049

 

A

 

34.1     37

29.9     049

B

 

33.6      37

27.8       049

C

 

33.1     37

29.4      049

D