جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱
 

امورراهنمایان به عنوان یکی از زیرمجموعه های اداره امور دریایی می باشد که عملیات راهنمایی شناورها

را بعهده دارداین عملیات شامل پهلودهی ، جداسازی ، جابجایی ، لنگراندازی و مهار به بویه و غیره  می باشد .

وظایف و مسئولیت ها :

  • بررسی و تعیین حداکثر طول مجاز کشتی ها و نحوی پهلوگیری کشتیها در هر اسکله
  • اجرای فرآیند عملیات پهلودهی ، جداسازی ، جابجایی شناورها با ایمنی کامل

تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶

اطلاعات بیشتر :

کشتی های مشمول راهنمایی :

براساس دستورالعمل ثبت نوبت و پهلودهی کشتی ها ، کلیه شناورها با ظرفیت 500 تن و بالا ، در زمان ورود به بندر

 باید ضمن اعلام به برج کنترلیا (VTS) راهنما در خواست نمایند و با راهنمایی و تحت هدایت راهنما به بندر وارد شوند .

کشتی های ورودی :

هیچ کشتی حق ورود به کانال دسترسی ، آبراه ورود به بندر  و یا نظاریر آن را بدون حضور راهنما و اجازه از برج کنترل

ترافیک دریایی بندر را ندارد ، برای کشتی های ورودی زمان اعلام حضور راهنما بر روی کشتی و محل آن حداقل نیم

مایلی بویه آبهای آزاد از سوی برج کنترل مشخص می گردد .

کشتی های خروجی :

جهت الحاق به موقع راهنما به کشتی و جلوگیری از تاخیر ، فرمانده کشتی ها بایستی یک ساعت زودتر از طریق برج

کنترل درخواست راهنما نمایند . کشتی های مستقر در اسکله های بندر آستارا بایستی چهارساعت زودتر درخواست

راهنما نمایند .تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶

اطلاعات بیشتر :

تماس با ایستگاه راهنمایان :

       44992261  - 013


تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶

اطلاعات بیشتر :