چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

عملکرد ایمنی و آتش نشانی

 عملکرد ایستگاه آتش نشانی بندر در برف بهمن ماه 95 عملکرد ایستگاه آتش نشانی بندر در برف بهمن ماه95

 عملکرد ایمنی و آتش نشانی در برف مورخ 29 بهمن 1395 عملکرد ایمنی و آتش نشانی در برف مورخ 29 بهمن 1395

تصادف در اتوبان اطباء تصادف در اتوبان
ترمیم و کف سازی انبار آتش نشانی ترمیم و کف سازی انبار آتش نشانی

 مانور مقابله با حوادث تانکر های حمل سوخت و نشت مایعات مانور مقابله با حوادث تانکر های حمل سوخت و نشت مایعات