چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
 

 خدمات الکترونیکی  سازمان بنادر و دریانوردی

ردیف

عنوان خدمت(شناسه خدمت)

عنوان زیرخدمت ها

شناسه زیر خدمت

1

 

13051426000

 

 

2

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور و حفاظت محیط زیست

14061427000

 


 

 

14031427100

  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در راستای توسعه پایدار سواحل

 

3

آزمون و صدور اسناد دریانوردی

18051428000

 

18051428100

18081428101

4

18051429000

 

 

5

12021430000

 

 

6

خدمات شناورها

13051431000

13051431100

13051431101

13031431102

13051431104

13051431104

13051431105

7

13051432000

 

 

8

13051433000

 

 

9

13011434000

 

 

 

10

اندازه گیری مشخصه های دریایی و پارامترهای دینامیک دریا

13051435000

13051435100

13051435101

11

13051436000

 

 

 

12

13051437000

 

 

13

13011438000