مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 3

بندر مه آلود انزلی

یکشنبه۲ بهمن ۱۴۰۱
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 17

بندر 300 ساله انزلی

دوشنبه۶ دی ۱۴۰۰
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 4

جرثقیل های مجتمع بندری انزلی

سه شنبه۱ بهمن ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 15

سیلوهای بندر انزلی

شنبه۶ مهر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 19

کارکنان بندر انزلی

شنبه۶ مهر ۱۳۹۸
مجتمع بندری انزلی عکس دانیال ابراهیمی 13

اسکله های بندر انزلی

شنبه۶ مهر ۱۳۹۸