دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

اخبار

صبح امروز صورت گرفت؛

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی

گزارش تصویری بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی

عکس: دانیال ابراهیمی

 


بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 3
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 5
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 4

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 2
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 1بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 6بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 7


بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 17
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 16
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 15بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 8
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 14
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 13
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 12
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 11
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 10
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 9
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 18
بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری انزلی 19
                  

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵
تعداد بازدید : ۲۸۶