سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
 

یکی از مهمترین وظایف سازمان ها سرمایه گذاری در حوزه مهارت های منابع انسانی است، شناسایی و اجرای دوره های آموزشی اثر بخش منتج به تربیت نیروی زبده و رسیدن به اهداف کلان سازمان می گردد.

لذا اداره آموزش ضمن رعایت قوانین و دستورالعمل های مربوط به آموزش ضمن خدمت و دستورالعمل های داخلی بر اساس استاندارد 10015 به کارکنان و مدیران خود به شرح ذیل و به صورت فرایندی خدمات آموزشی ارائه می نماید.

 نیازسنجی:

 در پایان هر سال برای تعیین شایستگی بالفعل نیروهای انسانی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و انگیزه کارکنان، همچنین تعیین تقویم آموزشی سال جدید، جلساتی با مسئولین واحد ها برگذار شده و نیازهای آموزشی افراد تعیین می گردد. سپس لیست نیازها جهت دریافت مجوز از سامان اداری و استخدامی کشور به ستاد (سازمان بنادر) منعکس میشود.

      برنامه ریزی:

      مسئول برنامه ریزی مکلف است طرح درسی با محتوای زمان و مکان دقیق برگذاری دوره، مدرس دوره، موضوع دوره، اهداف کلی و اهداف رفتاری تهیه نموده و به فراگیران و مسئولین آنها ارسال نماید.

      اجرا:

       پس از تعیین دقیق زمان و مکان اجرای دوره و مشخص شدن فراگیران مسئولیت کنترل حضور و غیاب مدرس و فراگیران، نحوه حضور مدرس، تعهد مدرس نسبت به کلاس و موضوع مورد تدریس بر عهده اداره آموزش می باشد.

     اثر بخشی:

      اثر بخشی دوره های آموزشی در 4 سطح انجام میشود:

الف- سطح اول- واکنش (reaction): واکنش فراگیران نسبت به تمامی عوامل تاثیرگذار در اجرای دوره از جمله تجهیزات آموزشی، منابع آموزشی، مدرس، مکان و زمان اجرای دوره، محتوای دوره، پیششنهاداتی جهت بهبود اجرای دوره و در نهایت به تصویر کشیدن کیفیت دوره می باشد، که در قالب فرم نظرسنجی از طریق سیستم جامع آموزشش منابع انسانی انجام می شود.

ب- سطح دوم- یادگیری(learning): اعلام میزان فراگیری مهارتها، تکنیک ها و دانشی است که در طول دوره و پس از آن دریافت میکنند. این سطح در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط مدرس و با هماهنگی اداره آموزش از فراگیران گرفته می شود.

ج- سطح سوم- رفتار(behavior): هدف اصلی آموزش ضمن خدمت تغییر رفتار در جهت بهبود عملکرد است، در این مرحله ارزیابی در محیط واقعی کار انجام می شود و فرصتی به فراگیران داده شده تا تغییر رفتار حاصل از شرکت در دوره را در محیط کار نشان دهند. این ارزیابی مدت دار است و از طریق نظر سنجی از رئیس بلافصل شخص انجام می شود.

د- سطح چهارم- نتایج (results): از طریق متغیر های وابسته و مستقل تعریف شده در سیستم جام (سیستم جامع آموزشش منابع انسانی) به دست می یاد که دوره اجرا شده چقدر در کاهش نارضایتی، کاهش دوباره کاری، بهبود سیستم، کاهش حوادث، کاهش هزینه ها و .. تاثیر داشته است.