چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

* برنامه ریزی، نظارت و اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود، توسعه و بکارگیری صحیح منابع انسانی و مالی

* نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه جاری 

* کنترل هزینه ها و شناسایی درآمدها و نظارت بر اجرای قراردادها

* نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب ضوابط بودجه مصوب و قوانین و مقررات مربوط

* نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

* کنترل امور مربوط به تهیه و تنظیم استانداردهای فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

* برنامه ریزی جهت برگزاری کمیته تحول اداری و اجرا آن و نظارت بر انجام امور مربوط به ابلاغ مصوبات شورای مذکور 

* نظارت بر عملکرد کمیته بهره وری و شورای تحول اداری و بهره وری و کمیته پیشنهادات

* پیشنهاد سیاستها، خط مشی ها و راهبردهای تحول اداری به ستاد برنامه ریزی تحول اداری

* اقدامات در زمینه امور رفاهی کارکنان اداره کل جهت ترفیع خاطر و ایجاد فضای علاقه و حفظ روحیه و امنیت شغلی و خانوادگی کارکنان

* برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی تخصصی و عمومی جهت پرسنل

* برنامه ریزی و اجرای برنامه های تفریحی و مسابقات ورزشی جهت پرسنل و خانواده آنها

* کنترل و اجرای شرح وظایف کارکنان و نظارت بر اجرای نظم اداری