چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

 کمال فرخنده

رییس اداره امور مالی

تلفن:3292390

فکس:3227789

 

وظایف مدیر مالی و نماینده ذیحساب :

 • نظارت بر حسن جریان امور واحدهای تحت سرپرستی.
 • نظارت محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
 • نظارت بر حفظ اسناد مالی .
 • نگهداری حساب اموالی دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
 • کنترل بر تامین اعتبار کلیه دستور خرج های صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق مواد هزینه با قوانین مربوط .
 • وصول مطالبات ناشی از صدور صورتحساب ها و خدمات ارائه شده و پرداخت صورت وضعیتها بر طبق مقررات.
 • نظارت بر انجام کلیه دریافتها و پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب بر طبق ضوابط و مقررات.
 • تهیه و ارسال گزارشات لازم مالیاتی .
 • شرکت در جلسات ،کمیسیونها و مزایده ها و سایر جلسات مالی در جهت تصمیم گیری .
 • مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز که موجب قوانین و مقررات مربوط شناخته شده است.
 • پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص به تامین اعتبار با اعمال نظارت مالی.


روش اجرایی دریافت مصوبه فروش و برگزاری مزایده روش اجرایی دریافت مصوبه فروش و برگزاری مزایده

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روش اجرایی شناسایی و وصول و ثبت درآمد روش اجرایی شناسایی و وصول و ثبت درآمد

تاریخ بروزرسانی : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹

اطلاعات بیشتر :
لطفا کد پیگیری را وارد نمایید