سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲
 

 کمال فرخنده

رییس اداره امور مالی

تلفن:3292390

فکس:3227789

 

وظایف مدیر مالی و نماینده ذیحساب :

 • نظارت بر حسن جریان امور واحدهای تحت سرپرستی.
 • نظارت محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
 • نظارت بر حفظ اسناد مالی .
 • نگهداری حساب اموالی دولتی و نظارت بر اموال مذکور.
 • کنترل بر تامین اعتبار کلیه دستور خرج های صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق مواد هزینه با قوانین مربوط .
 • وصول مطالبات ناشی از صدور صورتحساب ها و خدمات ارائه شده و پرداخت صورت وضعیتها بر طبق مقررات.
 • نظارت بر انجام کلیه دریافتها و پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب بر طبق ضوابط و مقررات.
 • تهیه و ارسال گزارشات لازم مالیاتی .
 • شرکت در جلسات ،کمیسیونها و مزایده ها و سایر جلسات مالی در جهت تصمیم گیری .
 • مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز که موجب قوانین و مقررات مربوط شناخته شده است.
 • پرداخت هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص به تامین اعتبار با اعمال نظارت مالی.
 •    نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی  موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات کامپیـوتری .
 •  دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها
 • اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .
 •  طبقه بندی حسابها ـ ودرصورت نیاز ـ طبقه بندی گروه کالاها وکدینگ مربوط به موجودیها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه
 •  نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای شـرکت .
 •  تطبیق فعالیت ها و عملکرد با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات.
 • صدور اسناد حسابداری اعم از تنخواه گردان، اموال و دارایی های ثابت، درآمد کالا و کشتی، حقوق و دستمزد و اسناد اصلاحی مورد نیاز.
 • دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم های حسابداری
 • تهیه و ارسال لیست ماهانه بیمه و اظهار نامه های مالیاتی
 • کنترل قراردادها و اخذ ضمانت نامه ها ی مربوطه و انجام پرداخت ها بر اساس مفاد قراداد

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰

اطلاعات بیشتر :