چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
 

*امور اداری با نظارت ورسیدگی بر طیف وسیعی از وظائف ، عهده دار مسائل با اهمیتی چون تهیه شرح وظایف مشاغل مختلف، نظم بخشیدن به پرونده های پرسنلی ، صدور احکام استخدامی ،اعمال و اجرای آئین نامه و مقررات استخدامی .

* پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز

اقدامات لازم در خصوص صدور احکام پرسنلی از قبیل : ترفیع - ارتقاء گروه - انتقال - انتصاب انفصال مرخصی معذوریت و غیره با رعایت مقررات و ضوابط مربوط

* نگهداری آمار پرسنلی طبق آخرین وضعیت سازمانی و سایر اطلاعات مورد لزوم

* نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری

* تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و کارتهای مربوطه

* ایجاد و توسعه و  حفاظت و نظارت مناطق  فضای سبز و درختکاری اماکن اداره کل