چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

* پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و انجام اقدامات لازم در جهت صدور احکام پرسنلی از قبیل : ترفیع - ارتقاء گروه - انتقال - انتصاب انفصال مرخصی معذوریت و غیره با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه نگهداری آمار پرسنلی بندر طبق آخرین وضعیت سازمانی و سایر اطلاعات مورد لزوم .

* نظارت بر اجرای دقیق مقررات و آئین نامه های طرح طبقه بندی مشاغل کارمندی و کارگری

* تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و کارتهای مربوطه

* ایجاد و حفاظت و توسعه و نظارت مناطق درختکاری و فضای سبز بندر


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۰۹:۲۸

اطلاعات بیشتر :