پنج شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰
 

هدف:

اداره امور اداری کوشش می نماید تا در راستای نظم بخشی به محیط اداری و اجرای دستورالعمل ها و مقررات مربوطه و همچنین جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و مسوولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه های پرسنلی و اداری کارکنان، را برعهده داشته و با استفاده از ارتباطات جامع و گسترده و مکرر با کارکنان، استفاده از طرح های تشویقی، ایجاد رویه های مناسب رسیدگی به شکایت، انجام پرداخت متناسب با عملکرد، جذب و حفظ کارکنان ماهر، نهادینه کردن رویکردهای جدید، کارمندیابی، انتخاب و ارتقاء و همچنین برنامه ریزی در راستای توزیع مناسب نیروی انسانی در واحدهای مورد نیاز و اجرای فرآیند مربوط به آموزش آنان در جهت ارتقاء نیروی انسانی در نهایت ارتقاء سازمان تلاش و کوشش دارد.

 

شرح وظایف:

1- برنامه ریزی و اجرای فرآیند دستورالعمل های امور اداری شامل: امور انتصاب ، ترفیع، انتقال، جابجایی بازخرید سنوات خدمت، ارزشیابی ، استعفا ، ماموریت ، مرخصی ها، صدور احکام و ابللاغ مربوطه با هماهنگی مدیر

2- اجرای فرآیند ارتقاء پرسنلی و تنظیم صورتجلسات مربوطه

3- تعیین شرح وظایف پرسنل و ابلاغ آن به کارکنان

4- اجرای فرآیند نقل و انتقال و تمدید ماموریت

5- کنترل و نظارت بر نظم اداری بر اساس دستورالعمل ها و مقررات اداری مربوطه

6- ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنلی بر اساس سنوات خدمت، مدرک تحصیلی و ....